Výzva Participatívny rozpočet 2022

Výzva Participatívny rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 92/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 78/2019 v platnom znení“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 859/2021 zo dňa 6.12.2021 Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

vyhlasuje Výzvu Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2022 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom.

Podmienky výzvy

Vyhlasovateľ výzvyPrešovský samosprávny kraj
Celková suma alokácie130 000,00 eur
Výška dotácie na jednu žiadosť10 000,00 eur
Spolufinancovanie podporenej činnosti20 % zo schválenej dotácie
Spôsob financovaniasystém refundácie
Termín realizácie podporenej činnosti10.01.2022 – 28.2.2022
Termín na predloženie žiadosti01.01.2022 – 31.10.2022
Termín zverejňovania projektov31.03.2022
Termín verejného hlasovania01.04.2022 – 15.04.2022
Termín vyhlásenia výsledkov hlasovania10 dní od ukončenia hlasovania
Termín uzatvorenia zmluvných vzťahov30 dní od zverejnenia výsledkov

Úplné znenie výzvy – Podrobné informácie o výzve

formát PDF  Vyhlásenie výzvy participatívny rozpočet 2022  (PDF, 367 kB) 

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti je v období  10.01.2022 –  28. 2. 2022.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Načítavanie obsahu…

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

v pracovných dňoch od 13:00 hod. – 15:00 hod.

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 28.02.2022.

Na obálku je potrebné uviesť:  Výzva „Participatívny rozpočet“

Publikované: 26. 5. 2023

Aktualizované: 22. 5. 2024