Dotačná schéma na rok 2016

Poskytnutie dotácií v rámci PSK na rok 2016

Výzva Zastupiteľstva PSK

Výzva predsedu PSK

Oznámenie

Uznesením č. 348/2016 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 7. júna 2016 bola schválená úprava rozpočtu č. 3/PSK/2016, ktorou bola navýšená  suma určená na účelovú dotáciu v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení o 182 222 € na celkovú výšku 482 222 €.

Uvedenou úpravou bola navýšená suma určená na poskytnutie dotácií v rámci výzvy Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na  čiastku 434 000 €  a  suma určená na poskytnutie dotácií v rámci výzvy predsedu PSK pre rok 2016 na čiastku 48 222 €.

Publikované: 9. 5. 2019

Aktualizované: 14. 5. 2024