Výzvy, granty a dotácie

Aktuálne výzvy

pre všetky typy projektov.

Nové programové obdobie 2021-2027

Príprava nového programového obdobia súvisí i s inováciou metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja pre obdobie po roku 2020. 

Výzvy programov cezhraničnej spolupráce

Programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom území členských krajín. Sú to programy cezhraničnej spolupráce medzi týmito štátmi: Poľsko – Slovensk (PL -SK), Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina (HUSKROUA – ENI). Ďalšie programy nadnárodnej spolupráce: Nórsky finančný mechanizmus.

Program Interreg Poľsko - Slovensko spolufinancovaný Európskou úniou

Výzvy PSK

Poskytovanie dotácií z rozpočtu PSK v zmysle VZN PSK č. 98/2023

Erb PSK

Výzvy RO pre IROP

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

Publikované: 28. 6. 2021

Aktualizované: 31. 5. 2024