Poskytovanie dotácií

Poskytovanie dotácií Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraj (ďalej len „VZN PSK“) o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK , ktorý definuje dotačnú schémupodmienky poskytovania dotácií.

Dotačnú schému tvoria kapitoly tzv. výzvy, ktorých konkrétne znenie schvaľuje Zastupiteľstvo PSK na základe schváleného rozpočtu na príslušný rok a následne ich zverejňuje Úrad PSK.

Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov PSK v rámci schváleného rozpočtu PSK na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov.  Výška dotácie je poskytnutá vo finančnom limite zadefinovanom v konkrétnej výzve, avšak maximálne do istej percentuálnej výšky z celkových nákladov projektu, ktorá je uvedená vo výzve. Dotácie poskytnuté v rámci uvedených programov sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov.

O pridelenie dotácie na základe zverejnenej výzvy môžu žiadať iba subjekty (v zmysle platného VZN PSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK), ktorými sú:  obce na území PSKprávnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom) alebo ďalšie subjekty určené schválenou konkrétnou výzvou.

Pravidlá transparentného posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PDF, 141 kB)

Hodnotiace kritériá pre dotácie PSK – splnenie podmienok a požiadaviek podľa výzvy (PDF, 129 kB)

Poskytnutie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK

Dotačná schéma 2024

Dotačná schéma 2024 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 104/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 98/2023.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva predsedu PSK 202402.01.2024 – 19.02.2024formát PDF Zoznam podporených projektov Výzvy predsedu PSK 2024 (PDF, 534 kB)
formát PDF Zoznam nepodporených projektov Výzvy predsedu PSK 2024 (PDF, 318 kB)
Výzva poslancov PSK 202402.01.2024 – 19.02.2024formát PDF Zoznam podporených projektov Výzvy poslancov PSK 2024 (PDF, 1,3 MB)
formát PDF Zoznam nepodporených projektov Výzvy poslancov PSK 2024 (PDF, 318 kB)
Výzva pre región 202402.01.2024 – 19.02.2024
Výzva Participatívny rozpočet 202402.01.2024 – 19.02.2024formát PDF Výsledky SMS hlasovania – všetky projekty s počtom zaslaných hlasov (PDF, 107 kB)
formát PDF Víťazné projekty Výzvy Participatívny rozpočet 2024 – na základe SMS hlasovania (PDF, 89 kB)

Dotačná schéma 2023

Dotačná schéma 2023 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva predsedu PSK 202315.02.2023 – 31.03.2023formát PDF Zoznam podporených projektov Výzvy predsedu 2023 (PDF, 800 kB)
formát PDF Zoznam nepodporených projektov Výzvy predsedu 2023 (PDF, 317 kB)
Výzva poslancov PSK 202315.02.2023 – 31.03.2023formát PDF Zoznam podporených projektov Výzvy poslancov 2023 (PDF, 839 kB)
formát PDF Zoznam nepodporených projektov Výzvy poslancov 2023 (PDF, 364 kB)
Výzva Participatívny rozpočet 202315.02.2023 – 31.03.2023formát PDF Zoznam víťazných projektov Výzvy Participatívny rozpočet 2023 (PDF, 274 kB)

Dotačná schéma 2022

Dotačná schéma 2022 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 85/2020 a VZN PSK č. 92/2021, ktorými sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva predsedu PSK 202210.01.2022 – 28.02.2022formát PDF Zoznam podporených žiadostí Výzvy predsedu (PDF, 293 kB)
formát PDF Zoznam nepodporených žiadostí Výzvy predsedu (PDF, 357 kB)
Výzva poslancov PSK 202210.01.2022 – 28.02.2022formát PDF Zoznam podporených žiadostí Výzvy poslancov – všetky programy (PDF, 1 MB)
formát PDF Zoznam nepodporených žiadostí Výzvy poslancov (PDF, 336 kB)
Výzva pre región 202210.01.2022 – 31.03.2022formát PDF Zoznam podporených žiadostí Výzvy pre región 2022 (PDF, 427 kB) 
formát PDF Zoznam nepodporených žiadostí Výzvy pre región 2022 (PDF, 340 kB)  
Výzva Participatívny rozpočet 202210.01.2022 – 28.02.2022formát PDF Zoznam víťazných projektov Participatívny rozpočet 2022 (PDF, 174 kB

Dotačná schéma 2021

Dotačná schéma 2021 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva predsedu PSK 202115.01.2021 – 28.02.2021Podporené žiadosti
formát PDF Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK 2021 – všetky programy spolu (podporené) (PDF, 841 kB),
formát PDF  Program 1 Šport – príloha č.1 k uzneseniu (PDF, 360 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra – príloha č.2 k uzneseniu (PDF, 610 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby – príloha č.3 k uzneseniu (PDF, 369 kB)
Nepodporené žiadosti
formát PDF  Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK 2021 – všetky programy spolu (nepodporené) (PDF, 509 kB)
formát PDF  Program 1 Šport (PDF, 286 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra (PDF, 412 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby (PDF, 293 kB)
Výzva Mikroprogram PSK 202115.01.2021 – 28.02.2021Podporené žiadosti (schválené na 28. zasadnutí Z PSK dňa 21.6.2021)
formát PDF Vyhodnotenie Výzvy Mikroprogram PSK 2021 – všetky programy spolu (PDF, 1  MB)
formát PDF  Program 1 Šport – príloha č.1 k uzneseniu (PDF, 528 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra – príloha č.2 k uzneseniu (PDF, 738 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby – príloha č.3 k uzneseniu (PDF, 325 kB)
Nepodporené žiadosti
formát PDF Vyhodnotenie Výzvy Mikroprogram PSK 2021 – všetky programy spolu (PDF, 110 kB)
formát PDF  Program 1 Šport (PDF, 65 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra (PDF, 74 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby (PDF, 59 kB)
Výzva pre región 202115.01.2021 – 31.03.2021Podporené žiadosti (schválené na 28. zasadnutí Z PSK dňa 21.6.2021)
formát PDF Vyhodnotenie Výzvy pre región PSK 2021 – všetky programy spolu (PDF, 181 kB)
formát PDF  Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu (PDF, 180 kB)
formát PDF  Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok (PDF, 190 kB)
formát PDF  Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK (PDF, 194 kB)
formát PDF  Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (PDF, 184 kB) 
Nepodporené žiadosti
formát PDF Vyhodnotenie Výzvy pre región PSK 2021 – všetky programy spolu (PDF, 144 kB) 
formát PDF Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu (PDF, 151 kB)
formát PDF  Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok (PDF, 152 kB)
formát PDF  Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK (PDF, 155 kB)
formát PDF  Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (PDF, 148 kB)

Dotačná schéma 2020

Dotačná schéma 2020 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva predsedu PSK 202029.05.2020 – 30.06.2020formát PDF Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK na rok 2020 (PDF, 53 kB)
Mapové zobrazenie 
Výzva Mikroprogram PSK 202013.02.2020 – 31.03.2020Podporené žiadosti (schválené na 21. zasadnutí Z PSK dňa 22.6.2020)
Program 1 Šport –  formát PDF  príloha č.1 k uzneseniu (PDF, 59 kB)
Program 2 Kultúra – formát PDF príloha č.2 k uzneseniu (PDF, 87 kB)
Program 3 Sociálne služby – formát PDF príloha č.3 k uzneseniu (PDF, 47 kB)
Výzva pre región 202013.02.2020 – 31.03.2020 (pre Program 2 a Program 3)
13.02.2020 – 30.06.2020 (pre Program 1 a Program 4)
Podporené žiadosti
Program 2  Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a  národných kultúrnych pamiatok (schválené na 21. zasadnutí Z PSK dňa 22.6.2020)
formát PDF  uznesenie Z PSK 491/2020 (PDF, 215 kB)
formát PDF  príloha k uzneseniu (PDF, 36 kB)
Program 1  Podpora cyklodopravy a cykloturizmus, Program 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK,
Program 4  Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schválené na 22. zasadnutí Z PSK dňa 24.8.2020)
formát PDF  uznesenie Z PSK 534/2020 (PDF, 407 kB)
formát PDF príloha č.1 k uzneseniu (PDF, 75 kB) 
Mapové zobrazenie 

Dotačná schéma 2019

Dotačná schéma 2019 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 65/2018 a VZN PSK č. 68/2019, ktorými sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva predsedu PSK 2019uzávierka podávania žiadostí 31. 08. 2019formát PDF Vyhodnotenie Výzvy PREDSEDU PSK na rok 2019 k 10. septembru 2019 (PDF, 77 kB)  
Výzva Zastupiteľstva PSK 2019 uzávierka podávania žiadostí 15. 02. 2019Podporené žiadosti (schválené na 12. zasadnutí Z PSK dňa 8.4.2019) 
formát PDF  Program 1- Šport (PDF, 54 kB)
formát PDF Program 2 – Kultúra (PDF, 66 kB)
formát PDF Program 3 – Sociálne služby (PDF, 49 kB)
Výzva pre región 2019uzávierka žiadostí – I. kolo do 31.3.2019
uzávierka žiadostí – II. kolo do 30.06.2019
Vyhodnotenie 1. kola výzvy
formát PDF​ uznesenie Z PSK 230/2019 (PDF, 75 kB) 
formát PDF príloha k uzneseniu (PDF, 56 kB) 
Vyhodnotenie 2. kola výzvy
formát PDF  uznesenie Z PSK 311/2019 (PDF, 77 kB)  
formát PDF  príloha k uzneseniu (PDF, 67 kB)

Dotačná schéma 2018

Dotačná schéma 2018 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK 201827.08.2018 – 21.09.2018Vyhodnotenie výzvy bolo prerokované na 9. zasadnutí dňa 22.10.2018
formát PDF Uznesením č. 108/2018 a č. 109/2018 (PDF, 192 kB)
formát PDF Príloha č. 1 k uzneseniu  č. 108/2018 (PDF, 29 kB) 
formát PDF Schválené dotácie – Program 2 (Kultúra) a Program 3 (Sociálne služby) PDF (79 kB)
Výzva č. 1 Zastupiteľstva PSK 201805.03.2018 – 13.04.2018Vyhodnotenie výzvy bolo prerokované na 6. zasadnutí dňa 25.6.2018
formát PDF Uznesenie Z PSK č. 71/2018 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK – 25.6.2018) (PDF, 28 kB) 
Vyhodnotenie výzvy podľa programov:
formát PDF Príloha 1 k uzneseniu – vyhodnotenie ŠPORT (PDF, 86 kB)
formát PDF Príloha 2 k uzneseniu – vyhodnotenie KULTÚRA (PDF, 98 kB) 
formát PDF Príloha 3 k uzneseniu – vyhodnotenie  SOCIÁLNE SLUŽBY (PDF, 68 kB) 
formát PDF Príloha 4 k uzneseniu – vyhodnotenie  ŠPORT podprogram 1.3 (PDF, 62 kB)
Výzva predsedu PSK 2018formát PDF Vyhodnotenie výzvy predsedu PSK(PDF, 67 kB)

Dotačná schéma 2017

Dotačná schéma 2017 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva PSK 201721.02.2017 – 13. 04. 2017Vyhodnotenie výzvy podľa programov
formát PDF Uznesenie ZPSK č. 524/2017 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK – 19.6.2017) (PDF, 28 kB) 
formát PDF Príloha 1 k uzneseniu – vyhodnotenie ŠPORT (1.1-1.3) (PDF, 58 kB) 
formát PDF Príloha 2 k uzneseniu – vyhodnotenie KULTÚRA (PDF, 75,5 kB)  
formát PDF Príloha 3 k uzneseniu – vyhodnotenie  ŠPORT (1.4) (PDF, 45 kB)

Dotačná schéma 2016

Dotačná schéma 2016 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva Zastupiteľstva PSK 201625.3.2016 – 30. 04. 2016Vyhodnotenie výzvy podľa programov:
formát PDF Program 1 Šport – vyhodnotenie (PDF, 38 kB)
formát PDF Progam 2 Kultúra – vyhodnotenie (PDF, 59 kB) 
formát PDF Program 3 Sociálne služby – vyhodnotenie (PDF, 38 kB)
Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK 201618.10.2016 – 31. 10. 2016formát PDF Vyhodnotenie Výzvy č. 2 Zastupiteľstva PSK (PDF, 44 kB)
Výzva predsedu PSK 201625.3. – 30. 04. 2016formát PDF Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK (PDF, 57 kB)

Dotačná schéma 2015

Dotačná schéma 2015 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva Zastupiteľstva PSK 201528.08.2015 – 25.09.2015formát PDF Vyhodnotenie Výzvy Zastupiteľstva PSK (PDF, 45 kB)

Dotačná schéma 2014

Dotačná schéma 2014 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva predsedu PSK 201423.04.2014 – 13.05.2014formát PDF Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK (PDF, 37 kB)
Výzva Zastupiteľstva PSK 201423.04.2014 – 13.05.2014formát PDF Vyhodnotenie Výzvy Zastupiteľstva PSK (PDF, 88 kB)

Dotačná schéma 2013

Dotačná schéma 2013 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Mimoriadna výzva PSK31.07.2013formát PDF Vyhodnotenie Mimoriadnej výzvy PSK (PDF, 35 kB)

Dotačná schéma 2012

Dotačná schéma 2012 bola vyhlásená v súlade s VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Výzva predsedu PSK 201214.05.2012 – 30.09.2012 formát PDF Vyhodnotenie Výzvy predsedu (PDF, 39 kB)
Výzva Zastupiteľstva PSK 201221.02.2012 – 30.03.2012formát PDF Vyhodnotenie Výzvy Zastupiteľstva PSK (ZIP, 255 kB)

Publikované: 26. 5. 2023

Aktualizované: 15. 1. 2024