Sociálne služby

Od 1. júla 2002 prevzal Prešovský samosprávny kraj (PSK) kompetencie v oblasti sociálnej pomoci.

PSK má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou, v ktorých poskytuje rôzne druhy sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách (Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov).  Ide o tieto druhy:  domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, zariadenie núdzového bývania, útulok, domov na polceste. V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje službu v krízovom stredisku (Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

PSK taktiež poskytuje finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorými sú právnické a fyzické osoby poskytujúce služby v zmysle zákona o sociálnych službách  (Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Výkon kompetencií v oblasti sociálnych služieb realizuje PSK prostredníctvom Odboru sociálneho Úradu PSK.

Publikované: 2. 3. 2021

Aktualizované: 27. 5. 2024