Kompetencie predsedu PSK

Kompetencie predsedu samosprávneho kraja definuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom, rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb.

Predseda zvoláva spravidla raz za mesiac predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho kraja.

Predsedu zastupuje podpredseda v rozsahu určenom zastupiteľstvom.

Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou:

  1. poslanca zastupiteľstva
  2. člena orgánu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja
  3. štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja
  4. zamestnanca samosprávneho kraja
  5. starostu obce alebo primátora mesta, alebo
  6. podľa osobitného zákona

Funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný.

Vyhodnotenie činností

 

Publikované: 14. 3. 2019

Aktualizované: 23. 10. 2023