Kompetencie a činnosti

Kompetencie odboru dopravy PSK

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje výkon originálnej kompetencie ako aj prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom odboru dopravy a prostredníctvom Správy a údržby ciest PSK na týchto úsekoch:

Cestnej dopravy podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (originálna kompetencia):

 • udeľuje a odníma dopravné licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu,
 • schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,
 • je objednávateľom v územnom obvode kraja, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzaviera s dopravcami pravidelnej dopravy zmluvy o službách okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok, 
 • vykonáva odborný dozor nad pravidelnou dopravou a kontroluje plnenie povinnosti dopravcov vo svojom obvode, najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku zo zmluvy o službách,
 • ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej dopravy, 

Dráh podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (prenesený výkon štátnej správy):

 • plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľovi mestských dráh,
 • plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach,
 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby na mestských dráhach a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej,
 • zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,
 • vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,
 • vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
 • vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
 • vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
 • rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
 • prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov (§ 105 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov) vo veciach stavby mestských dráh,
 • ukladá pokuty za priestupky podľa § 109 a podľa stavebných predpisov (§ 106 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov).
 • vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií,
 • vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu,
 • vykonáva štátny odborný dozor v mestskej doprave,
 • ukladá pokuty podľa § 42 a 43 za porušenie povinnosti v mestskej doprave.

Pozemných komunikácií podľa zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (originálna kompetencia):

 • vykonáva majetkovú správu a údržbu ciest II. a III. triedy,
 • plánuje, pripravuje a vykonáva výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,
 • poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne MDVaRR SR,
 • zúčastňuje sa sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania; výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
 • poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne,
 • podieľa sa na prerokovaní operačných plánov zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje informačný systém ako súčasť jednotného informačného systému o cestách a stave ich zjazdnosti,
 • zabezpečuje technickú evidenciu ciest a poskytuje údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve bezplatne ministerstvu,
 • zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest vo vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.

Osobitných právnych predpisov a pokynov úradu PSK

 • vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, 
 • vybavuje petície podľa zákona č. 85/1990 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • pripravuje všeobecne záväzné právne predpisy podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších predpisov,
 • plní úlohy štátnej dopravnej politiky,
 • spracováva prehľady, výkazy alebo štatistiky,
 • pripravuje podklady pre zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK a zasadnutia Zastupiteľstva PSK,
 • vykonáva činnosti v krajských a obvodných evakuačných a protipovodňových komisiách a komisii pre ochranu ovzdušia pri KÚŽP.

Ďalšie predpisy na stránke Ministerstva dopravy SR.

Činnosti odboru dopravy PSK

Plní úlohy, ktoré súvisia so zabezpečením služby dopravnej obslužnosti vo verejnom záujme prostredníctvom prímestskej autobusovej dopravy a so správou a údržbou cestných komunikácií II. a III. triedy na území samosprávneho kraja:

Dopravná obslužnosť pre obyvateľov samosprávneho kraja

Zabezpečenie základnej dopravnej obslužnosti pre obyvateľov kraja k plneniu ich primárnych potrieb podľa zákona 56/2012 o cestnej doprave, vykonáva:

 1. Zabezpečenie za pomoci zmluvných dopravcov, s ktorými ma PSK uzatvorené zmluvy o službách.
 2. Služba pozostáva z prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy na území kraja s nevyhnutnými presahmi aj ŽSK a najmä do KSK, silné väzby na mestá v týchto krajoch, kde občania cestujú za povinnosťami, ako sú Košice, Michalovce, obce na hranici krajov.
 3. Služba je prevádzkovaná podľa platných a objednávateľom (PSK) schválených cestovných poriadkov, ktoré odrážajú potreby cestujúcej verejnosti.
 4. Objednávateľ schvaľuje na vydaných dopravných licenciách prevádzkované linky na ktorých dopravca vypravuje spoje podľa cestovného poriadku na konkrétne zastávky.
 5. Zastávky zriaďuje obec na základe rozhodnutí objednávateľa – PSK, správcu cestnej komunikácie, dopravcu, okresného úradu – odbor pozemných komunikácií a cestnej dopravy a krajského dopravného inšpektorátu.
 6. Koordináciu cestovných poriadkov vykonáva pre objednávateľa ním založený organizátor pre integráciu verejnej osobnej dopravy pre územie východného Slovenska, ktorým je spoločnosť IDS Východ, s.r.o.
 7. Objednávateľ pracuje zvyšovaní kvality poskytovanej služby v rámci vydaných Štandardov kvality.
 8. V prípade potreby kraj vydáva nové dopravné licencie pre súkromných dopravcov, s ktorými nemá uzatvorenú zmluvu o službách pre zabezpečenie potrebnej dopravnej obslužnosti.
 9. V rámci poskytovania služby objednávateľ zhromažďuje požiadavky cestujúcej verejnosti k zmene systému dopravnej obslužnosti, ktoré vyhodnocuje v závislosti na celkový systém verejnej dopravy (nadväznosti na ďalšie spojenia verejnej hromadnej osobnej dopravy).
 10. Objednávateľ v zmysle poskytovanej služby kontroluje zmluvné subjekty pri plnení svojej povinnosti a v prípade zistenia porušení vedie voči týmto stranám správne konania a udeľuje sankcie a pokuty.
 11. Objednávateľ financuje túto službu, ktorá by v inom prípade bola pre dopravcu neatraktívna a neposkytoval by ju pre jej ekonomickú nevýhodnosť, pričom kontroluje plnenie zmluvy vo väzbe na jej financovanie. 

Správa a údržba ciest II. a III. triedy na území samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, Správy a údržby ciest PSK zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy.

Správa a údržba ciest vykonáva:

 1. Rozpočtová organizácia napojená na rozpočet PSK.
 2. Hlavný účel je výkon vlastníckych práv PSK k cestám vo vlastníctve PSK.
 3. Údržba ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. zákona.
 4. Vykonáva prehliadky ciest a mostov kde zisťuje ich stavebnotechnický stav a svojou činnosťou ich udržiava v prevádzkyschopnom stave pre verejnosť.
 5. Vedie evidenciu ciest a mostov.
 6. Zaisťuje opravy a údržbu ciest a mostov za účelom odstránenia závad v zjazdnosti.
 7. Zaisťuje zimnú údržbu na cestách II. a III. triedy kedy ich udržiava v zjazdnom stave vzhľadom na vplyvy počasia.
 8. Zaisťuje zimnú údržbu na cestách I. triedy ak je táto služba objednaná správcom ciest I. triedy ktorými je Slovenský správa ciest.
 9. Zaisťuje letnú údržbu ciest – kosenie krajníc a výhľadových pomerov na telese cesty, na cestách II. a III. triedy v zmysle povinnosti a na cestách I. triedy v zmysle objednávky od správcu komunikácie.
 10. Pripravuje nové investičné zámery, vypracováva potrebnú predrealizačnú a následne realizačnú činnosť.
 11. Poskytuje údaje o stave ciest.
 12. Zaisťuje majetkoprávne vysporiadania pozemkov pod cestami, výkupy pozemkov pre investičné zámery, výkupy pozemkov od vlastníkov.
 13. Vedenie súdnych sporov v prípade vymáhania finančného plnenia za nájom, ktorý vzniká umiestneným stavby na pozemku vo vlastníctve súkromnej osoby.
 14. Ďalšie činnosti vyplývajúce z práv a povinností stanovených zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
 15. Pripomienkovanie a vstupovanie do procesov tvorby strategických dokumentov v oblasti mobility.
 16. Získavanie/podávanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky pre investičnú činnosť a ich následnú implementáciu.
 17. Vyjadrovanie ku všetkým druhom projektových dokumentácií, ktorých predmet zasahuje alebo inak vplýva na cestnú sieť ciest II. a III. triedy.
 18. Pripomienkovanie územných plánov obcí a miest v súlade s investičnými zámermi pre sieť ciest II. a III. triedy.

Špeciálny stavebný úrad

Prešovský samosprávny kraj v zmysle zákona zabezpečuje procesy pre vydávanie stavebných povolení pre stavby najmä trolejbusových a električkových tratí, zodpovedný zamestnanec zabezpečuje:

 1. Prípravu rozhodnutí o povolení stavby trolejbusových dráh, t. j. vedie stavebné konania – spracováva podklady pre vydanie stavebných povolení (rozhodnutí o povolení stavby trolejbusovej dráhy).
 2. Vedie kolaudačné konania – spracováva podklady pre vydanie kolaudačných rozhodnutí na užívanie stavby trolejbusovej  dráhy.
 3. Spracováva podklady a prípravu záväzných stanovísk pre stavby trolejbusových dráh, ak stavbu povoľuje špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty, cesty I. až III. triedy, pre diaľnice.  
 4. Spracováva podklady a prípravu záväzných stanovísk pre stavby, ak stavbu povoľuje iný stavebný úrad a ak sa konanie dotýka záujmov chránených zákonom o dráhach.
 5. Zúčastňuje sa územných, stavebných a kolaudačných konaní vedených inými stavebnými a špeciálnymi stavebnými úradmi a pripravuje a vydáva záväzné stanoviská v mene špeciálneho stavebného úradu pre stavby trolejbusových dráh.

Publikované: 20. 9. 2023

Aktualizované: 7. 3. 2024