Kompetencie a legislatíva

Útvar hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja koordinuje výkon kontrolnej činnosti územnej samosprávy na úseku

 • všeobecnej kontroly a Poslanie ÚHK PSK, upravuje ustanovenie § 4 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch), ktorou je zabezpečovanie tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, zabezpečenie potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja, spolupráca s územnými celkami a s orgánmi iných štátov a kontrola svojich rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb podľa osobitných predpisov.
 • kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom.

Kompetencie

Kontrola v samospráve VÚC je zameraná na postupné a sústavné kritické hodnotenie procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do jeho vnútra. Vychádzajúc z pôsobnosti samosprávneho kraja podľa zákona o samosprávnych krajoch, poslaním útvaru hlavného kontrolóra PSK je v zmysle § 19 zákona č.302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a podľa § 2 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z.z.“), vykonávať kontrolu plnenia úloh samosprávneho kraja, a to najmä:

 • kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja,
 • kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja,
 • kontrolu súladu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov s objektívnym stavom kontrolovaných skutočností,
 • kontrolu plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
 • funkčný rámec kontroly v samosprávnom kraji je orientovaný na vyhľadávanie odchyliek v postupe od vytýčených cieľov, upozorňovanie na zistené nedostatky, kontrolu plnenia opatrení na ich odstránenie, tvorbu systému na prevenciu proti opakovaniu nedostatkov.

Hlavnými cieľmi kontroly v nadväznosti na poslanie a úlohy kontroly v samosprávnom kraji sú:

 • zabezpečiť hospodárny, efektívny a účinný výkon funkcií samosprávneho kraja,
 • skvalitnenie riadiacich procesov, s cieľom zabrániť opakovaniu negatívnych javov,
 • zabezpečiť minimalizáciu zdrojov použitých na plnenie úloh samosprávneho kraja,
 • dodržiavanie právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
 • včasné a spoľahlivé informovanie predsedu a zastupiteľstva samosprávneho kraja o postupe dosahovania stanovených cieľov a úloh PSK a o nakladaní s prostriedkami, o vykonávaných finančných operáciách a o ich preukaznom účtovnom spracovaní za účelom operatívneho usmerňovania činnosti samosprávneho kraja.

V samosprávnom kraji predstavuje systém kontroly sústavu prierezových a odvetvových vzťahov, ktoré sú v priamej väzbe na koncepčné, riadiace a koordinačné činnosti, pre ktoré je nevyhnutná existencia optimálnej spätnej väzby. Systém kontroly samosprávneho kraja v sebe zahŕňa dva subsystémy s existenciou spätnej väzby, a to subjekt kontroly a objekt kontroly.

Subjekt kontroly samosprávneho kraja, ako jeden zo subsystémov kontroly, je vykonávateľom kontroly a kontroluje splnenie úloh samosprávneho kraja. Subjekt kontroly samosprávneho kraja je možné klasifikovať z rôznych hľadísk, najmä však z hľadiska druhov a foriem kontroly. Druhy a formy kontroly v samosprávnom kraji definuje zákon č. 357/2015 Z.z., ktorého hlavné determinanty vo väzbe na výkon kontrolnej činnosti ÚHK PSK sú vyjadrené v ustanovení §§ 9, 10, 11 citovaného zákona.

V nadväznosti na § 9 a § 10 zákona č. 357/2015 Z.z. vykonávajú predbežnú a priebežnú kontrolu jednotliví vedúci zamestnanci, poverení vedúcim orgánu samosprávneho kraja alebo zamestnanci samosprávneho kraja, zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo zamestnanci organizačných útvarov, s ktorých činnosťou kontrolovaná finančná operácia súvisí. V rámci samosprávneho kraja subjektom vnútornej kontroly, ktorý vykonáva následnú finančnú kontrolu v zmysle § 11 zákona č. 357/2015 Z.z., sú zamestnanci ÚHK samosprávy VÚC.

Subjekt kontroly vykonáva kontrolu plnenia úloh PSK v objekte kontroly samosprávneho kraja, ktorý ako druhý zo subsystémov kontroly zahŕňa kontrolované štruktúry a sleduje dosiahnutie cieľov a plnenie úloh PSK. Kontrolná pôsobnosť ÚHK PSK sa vzťahuje na:

 • Úrade PSK,
 • vo vybraných rozpočtových, príspevkových a neziskových organizáciách zriadených PSK,
 • u právnických osôb, v ktorých má PSK majetkovú účasť, u iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom PSK, alebo ktorým bol majetok PSK ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • u právnických osôb, ktorých zakladateľom je PSK a ktorým boli z rozpočtu PSK poskytnuté dotácie a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
 • kontrola hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc v súlade so zákonom o sociálnej pomoci (neštátne subjekty, neziskové organizácie, atď.).

Za plnenie úloh ÚHK PSK je zodpovedný hlavný kontrolór PSK v zmysle § 19 zákona č.302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch, ktorý vykonáva kontrolu plnenia úloh samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra a popis činností

Schválená organizačná štruktúra ÚHK PSK má sekretariát hlavného kontrolóra a dve oddelenia s nasledovnými pracovnými činnosťami:

Sekretariát hlavného kontrolóra

 • zabezpečuje administratívnu agendu ÚHK PSK,
 • vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty a internej korešpondencie,
 • eviduje vydané interné predpisy, smernice a pokyny,
 • vybavuje ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného kontrolóra.

1. Oddelenie všeobecnej kontroly

Oddelenie všeobecnej kontroly, zaoberajúce sa plnením metodických, plánovacích úloh a ostatných činností ÚHK PSK zabezpečuje najmä:

 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov,
 • vypracováva návrh na zameranie kontrolnej činnosti ÚHK PSK, t.j. spracovanie, plánu hlavných úloh a časový plán kontrol na príslušný polrok,
 • zabezpečuje kontrolu súladu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov s objektívnym stavom kontrolovaných skutočností,
 • spracovanie podkladov a materiálov pre Zastupiteľstvo PSK (Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK, Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK, Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK atď.),
 • spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu PSK,
 • spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu PSK,
 • spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k výberovým konaniam,
 • centrálnu evidenciu všetkých sťažností, petícií, oznámení a podnetov, došlých na PSK,
 • evidenciu a riešenie všetkých opakovaných sťažností v rámci PSK,
 • kontrolu vybavovania sťažností, petícií, oznámení a podnetov a kontrolu prešetrovania podľa vecne vymedzenej príslušnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,
 • evidenciu a riešenie všetkých sťažností, petícií a podnetov týkajúcich sa predsedu, podpredsedu a riaditeľa Úradu PSK,
 • kontrolu vykonávania finančných kontrol v pôsobnosti PSK v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z.,
 • kontrolu plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a predkladania správ o splnení prijatých opatrení organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
 • na základe poznatkov z kontrolnej činnosti zabezpečuje analytickú, informačnú a koncepčnú činnosť, súvisiacu s rozvojom kontrolného systému na úrovni PSK,
 • realizuje súčinnosť a spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj s inými kontrolnými orgánmi a v odôvodnených prípadoch zabezpečuje odstúpenie výsledných kontrolných materiálov príslušným organom,
 • vybavuje ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného kontrolóra.

2. Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov

Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom zabezpečuje predovšetkým:

 • kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu PSK, vrátane Úradu PSK,
 • kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, vrátane Úradu PSK,
 • zabezpečuje kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z . o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK,
 • zabezpečuje kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z . o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK,
 • zisťovanie objektívneho stavu vyplývajúceho z inventarizácie majetku PSK, vrátane Úradu PSK,
 • zisťovanie objektívneho stavu pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi,
 • sledovanie dodržiavania efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách , zákonom č.431/2002 Z. z., o účtovníctve a ďalšími platnými zákonmi, zákonom č.25/2006 Z. z.
 • kontrolu plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
 • zabezpečuje hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti v oblasti nakladania s rozpočtovými prostriedkami, vrátane prostriedkov Európskych spoločenstiev, s majetkom a majetkovými právami,
 • zabezpečuje kontrolu výkonu a uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov, najmä v oblasti verejného obstarávania, tovarov, služieb a verejných prác (zákon č. 25/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní),
 • vypracováva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami samosprávneho kraja v prípadoch, ktoré pri výkone kontroly zistilo a vymáha takto uložené a neuhradené pokuty
 • vybavuje ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného kontrolóra.

Publikované: 24. 5. 2022

Aktualizované: 14. 9. 2023