Územné plánovanie a ochrana životného prostredia

dekoračný obrázok

Pôsobnosť odboru v oblasti územného plánovania a životného prostredia PSK

Pôsobnosť oddelenia územného plánovania a životného prostredia vyplýva

Podľa zákona č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v zmysle § 4:

Podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v zmysle § 3 písm. f :

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií:

Podľa zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov:

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Podľa zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č 362/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa:

Publikované: 21. 9. 2023

Aktualizované: 23. 4. 2024