Cezhraničné programy

V EÚ dlhodobo fungujú programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom území členských krajín.

Subjekty pôsobiace v prešovskom kraji majú v programovom období 2014 – 2020 možnosť z hľadiska územnej oprávnenosti čerpať zdroje EÚ z programov cezhraničnej spolupráce:

V predchádzajúcom období bolo možné čerpať finančné prostriedky z EÚ z týchto programov cezhraničnej spolupráce:

Kompetencie v oblasti cezhraničných programov

Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013

(pripomienkovanie a príprava dokumentov, schvaľovací proces,  činnosti v rámci Spoločného monitorovacieho výboru Programu, Implementácia Prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR prostredníctvom Strešného projektu PSK,…)

Kompetencie v rámci Infobodu Prešovského samosprávneho kraja pre Program cezhraničnej spolupráce PL-SR

Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu nástroja susedstva ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013

Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA PL-SR 2004-2006

Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu susedstva HU-SK-UA 2004-2006

Kompetencie odboru

Publikované: 1. 6. 2016

Aktualizované: 27. 5. 2024