Legislatíva a právne predpisy

Legislatívne predpisy v oblasti regionálneho školstva

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnanoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kompetencie a činnosti

Odbor školstva PSK – kompetencie a činnosti

Kompetencie podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení pri prenesenom výkone štátnej správy – stredné školy, strediská praktického vyučovania,
 • zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení pri výkone samosprávy – základné umelecké školy, jazykové školy (okrem jazykových škôl pri základných školách), školské internáty, zariadenia školského stravovania, školské hospodárstva a strediská odbornej praxe, strediská služieb škole, školy v prírode, centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja, školské strediská záujmovej činnosti,
 • vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
 • na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy poskytuje štát samosprávnemu kraju finančné prostriedky prostredníctvom okresného úradu odboru školstva. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je PSK zriaďovateľom.

Prešovský samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania

 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania, v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly ŠŠI v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom,
 • po prerokovaní s príslušným okresným úradom odborom školstva vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom,
 • poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • prerokováva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie činnosti stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania.

Prešovský samosprávny kraj prerokováva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a s územnou školskou radou:

 • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených okresným úradom odborom školstva na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
 • správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie ich činnosti,
 • návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní,
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.

Prešovský samosprávny kraj spolupracuje s:

 • obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, okresným úradom odborom školstva a inými orgánmi štátnej správy, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami,
 • riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami,
 • obcami vo svojej územnej pôsobnosti a s okresným úradom odborom školstva pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
 • príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania. Prešovský samosprávny kraj spracúva a poskytuje
 • informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti, najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.

Prešovský samosprávny kraj ďalej:

 • schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
 • zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených okresným úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území samosprávneho kraja, môže požiadať samosprávny kraj o dotáciu na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, a na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku takého školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec ani okresný úrad,
 • určí výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, školského strediska záujmovej činnosti a školského internátu.

Prešovský samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje:

 • priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
 • didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje a kontroluje efektívnosť ich využívania,
 • investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
 • Zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu ku školám sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých tieto školy sídlia, je predmetom samosprávnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje:

 • podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania.

Prešovský samosprávny kraj vykonáva:

 • následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
 • vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo okresný úrad,
 • finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
 • vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

Publikované: 28. 2. 2019

Aktualizované: 11. 12. 2023