Kompetencie a činnosť

Kompetencie a činnosť

Riaditeľ úradu

 • riadi a organizuje činnosť úradu prostredníctvom vedúcich odborov a kancelárie riaditeľa Úradu samosprávneho kraja,
 • realizuje úlohy uložené predsedom a úlohy uložené uznesením zastupiteľstva, ktorých plnenie vyžaduje súčinnosť jednotlivých odborov,
 • kontroluje plnenie uložených úloh a navrhuje opatrenia za ich neplnenie,
 • navrhuje odmeny za mimoriadnu aktivitu pri plnení úloh pre okruh ním riadených vedúcich zamestnancov,
 • zabezpečuje pre útvar kontroly a kanceláriu predsedu činnosti spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi a materiálno-technickým vybavením,
 • predkladá materiály na rokovanie zastupiteľstva v rozsahu stanovenom predsedom a v súlade s plánom zasadnutí tohto orgánu,
 • v spolupráci s vedúcim oddelenia organizačného a registratúry zabezpečuje kontakt poslancov s odbornými útvarmi úradu v rozsahu potrebnom pre činnosť poslancov v Zastupiteľstve, v komisiách a iných orgánoch zastupiteľstva,
 • v spolupráci s vedúcim správy vnútornej prevádzky zabezpečuje pre poslancov zastupiteľstva nevyhnutnú materiálno-technickú pomoc v súvislosti s ich úlohami v zastupiteľstve, komisiách a iných orgánoch zastupiteľstva,
 • vykonáva koordinačnú činnosť v útvare kontroly a v zriadených právnických osobách samosprávneho kraja na základe osobitného poverenia udeleného predsedom,
 • zastupuje samosprávny kraj v jeho orgánoch a organizáciách ako aj v kontaktoch so štátnou správou a samosprávou na základe poverenia predsedu,
 • na základe príslušných zákonov a v spolupráci s vedúcimi odborov upresňuje jednotlivé činnosti odborov a oddelení úradu,
 • predkladá predsedovi podklady v oblasti personálnej a pracovnoprávnej agendy,
 • plní iné úlohy vyplývajúce z platných právnych noriem, týkajúce sa činnosti úradu.

Sekretariát riaditeľa Úradu

 • Organizovanie a koordinovanie prác jednotlivých zložiek a útvarov s programom riaditeľa
 • Evidencia a príprava materiálov na zasadnutia vedenia Úradu PSK
 • Zabezpečovanie a vybavovanie archivácie písomností,
 • Vybavovanie a evidencia pošty kancelárie riaditeľa Vedenie žiadaniek o prepravu a cestovných príkazov kancelárie riaditeľa
 • Koordinácia pri schvaľovaní cestovných príkazov, žiadaniek na prepravu pre  vedúcich odborov,
 • Spracovávanie písomnosti pre riaditeľa vedenie evidencie aktivít riaditeľa
 • organizovanie návštev a porád u riaditeľa vedenie evidencie úloh a sledovanie termínov ich plnenia
 • zakladanie korešpondencie a ďalších dôležitých písomností, predpisov, vyhlášok, zákonov a nariadení a vyhľadávanie v nich v prípade potreby
 • koordinuje denný program riaditeľa rozmnožuje tlačiva pre potreby sekretariátu kancelária riaditeľa ÚPSK
 • zodpovedá za sledovanie a čerpanie reprezentačného fondu riaditeľa plní ďalšie úlohy a rozhodnutia riaditeľa
 • starostlivosť o prostredie kancelárie riaditeľa a sekretariátu kancelárie riaditeľa
 • plnenie operatívnych úloh (napr. ubytovanie, cestovné lístky, obstarávanie časopisov a pod.)

Oddelenia kancelárie riaditeľa

Publikované: 24. 11. 2019

Aktualizované: 13. 9. 2023