Legislatíva SR a PSK

Legislatíva SR vzťahujúca sa k vyšším územným celkom

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Zastupiteľstvo vyššieho územného celku okrem toho schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú platné a záväzné na území príslušného samosprávneho kraja. Pozri VZN PSK

Znenia zákonov a rekonšktruované zákony nájdete na právnom portáli SLOVLEX. Tento portál ponúka právne informácie určené pre verejnosť za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov.

Všeobecné zákony pre samosprávu

Právne predpisy v oblasti cestovného ruchu

Právne predpisy v oblasti dopravy

Právne predpisy v oblasti kultúry

Právne predpisy v oblasti regionálneho rozvoja, podporných programov a štrukturálnych fondov EÚ

Právne predpisy v oblasti sociálnych služieb

Právne predpisy v oblasti školstva

Právne predpisy v oblasti územného plánovania a životného prostredia

Právne predpisy v oblasti zdravotníctva

Viac o právnych predpisov (zákony, nariadenia a vyhlášky) v oblasti zdravotníctva nájdete na stránke odboru zdravotníctva.

Publikované: 28. 11. 2018

Aktualizované: 27. 5. 2024