Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj v Prešovskom kraji

Regionálny rozvoj je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, udržateľnému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a tým k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi.

Regionálna politika je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónov.

Hlavným nástrojom, ktorý má samosprávny kraj na úseku regionálneho rozvoja k dispozícii je strategické plánovanie. Strategické plánovanie je súbor aktivít, ktoré musia dynamicky reagovať na zmeny v okolitom prostredí a smerujú k dosiahnutiu vytýčeného cieľa, ktorým je zabezpečovanie kvality života obyvateľov na území kraja. Tieto aktivity zasahujú celé spektrum činností, od koncepčnej až po realizačnú. Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje a koordinuje vypracovanie odvetvových koncepcií a stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Tie sú základnými dokumentmi, na základe ktorých sa realizuje jeho rozvoj. 

Výkon kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom Odboru regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja.

Publikované: 15. 2. 2021

Aktualizované: 23. 4. 2024