Cestovný ruch

Kompetencie v oblasti cestovného ruchu

Odbor regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja vykonáva v súvislosti s cestovných ruchom následovné činnosti:

  • koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu (podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky)
  • utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj (podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu  Prešovský kraj (v oblasti cestovného ruchu): 

  • môže založiť krajskú organizáciu a podieľa sa na jej spolufinancovaní,
  • spolupracuje s krajskou organizáciou pri tvorbe programov a plánov hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja na území vyššieho územného celku vrátane koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja,
  • vytvára podmienky na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na jeho území,
  • vytvára podmienky na osvetu a výchovu obyvateľstva k podnikaniu v cestovnom ruchu,
  • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v SR, 
  • podporuje rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v cestovnom ruchu,
  • vytvára podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty na jeho území k rozvoju cestovného ruchu, zvyšovaniu kvality služieb a konkurencieschopnosti,
  • spolupracuje s Radou vlády Slovenskej republiky pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí a podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie SR v zahraničí.

Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) je zakladateľom Krajskej organizácii cestovného ruchu Severovýchod – KOCR Severovýchod.

Bližšie informácie o spoločných podujatia a projektoch nájdte na stránke http://www.severovychod.sk/.

Publikované: 28. 8. 2017

Aktualizované: 20. 9. 2023