Sociálne služby

Sociálne služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Služba pre elektronické podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby

Služba umožňuje elektronicky požiadať o finančný príspevok na prevádzku a príspevok pri odkázanosti na sociálnu službu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Informácie sú určené najmä pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Zverejnenie zoznamu registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Služba umožňuje požiadať o doplňujúce informácie týkajúce sa tejto služby.

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba umožňuje elektronicky požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba pre elektronické podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby v Prešovskom kraji. Služba určená poskytovateľom sociálnych služieb na území PSK.

Základné sociálne poradenstvo

Služba pre elektronické podanie žiadosti o poskytnutie základného sociálneho poradenstva.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb – schválený návrh

Zverejnenie schváleného návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom kraji s možnosťou získať doplňujúce informácie k danej problematike.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb – pripomienkovanie návrhu

Služba na elektronické podanie pripomienok k zverejnenému návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Ochrana práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Informácie z oblasti ochrany práv dieťaťa, jeho života, zdravia a možnosti poskytnutia starostlivosti dieťaťu v krízovom stredisku na základe žiadosti zákonného zástupcu o dobrovoľnom umiestnení dieťaťa v krízovom stredisku.

Poskytovanie dotácií na sociálne služby

Poskytovanie dotácií na sociálne služby z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v zmysle VZN 78/2019 a aktuálnej výzvy.

Publikované: 9. 2. 2016

Aktualizované: 15. 1. 2024