Dokumenty odboru

Dokumenty Odboru dopravy PSK

Zoznam udelených dopravných licencií PSK

Prepravno-tarifný systém Integrovaného dopravného systému

Plán udržateľnej mobility

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj „PUM PSK“) je strategicky dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Prešovského samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. 

Plán dopravnej obslužnosti

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj „PDO PSK“) je navrhnutý tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a na mestskú dráhovú, a aby podporoval integrované dopravné systémy.

PDO PSK – Plán dopravnej obslužnosti

Výsledky vybavenia petícií

Publikované: 27. 1. 2023

Aktualizované: 4. 3. 2024