Dokumenty odboru

Dokumenty Odboru dopravy

Zoznam udelených dopravných licencií PSK

Prepravno-tarifný systém Integrovaného dopravného systému

Prešovský samosprávny kraj má zámer vybudovať v kraji funkčný Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej doprave s prepojením najmä na susedný Košický samosprávny kraj. Nevyhnutným predpokladom je spracovanie strategických dokumentov, medzi ktoré bude patriť, najmä vo väzbe na postup budovanie Integrovaného dopravného systému, táto odborná štúdia.

Ciele:

 • Definovať a popísať hlavné zámery a ciele zavedenia Integrovaného dopravného systému (IDS) v Prešovskom samosprávnom kraji s väzbou na okolie (Košický samosprávny kraj),
 • Navrhnúť prepravný poriadok IDS v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý umožní zapojiť všetky systémy verejnej dopravy,
 • Navrhnúť tarifný systém IDS v Prešovskom samosprávnom kraji vo variantných riešeniach,
 • Navrhnúť postup začlenenia jednotlivých území kraja do systému IDS,
 • Spracovať štúdiu realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému.

Dokumenty:

Plán udržateľnej mobility

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj „PUM PSK“) je strategicky dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Prešovského samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. Predstavuje komplexný strategicky dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

PUM PSK je strategický dokument v oblasti dopravy, určený na  uspokojovanie potrieb mobility osôb a firiem v mestách, regiónoch a území v rámci samosprávneho kraja a jeho okolia. Jeho účelom je zlepšenie kvality života občanov Prešovského samosprávneho kraja, ktorý zohľadňuje zásady integrácie a participácie.

Strategický dokument PUM PSK je realizovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (ďalej len „IROP“) v rámci oblasti Doprava, Prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  Špecifický cieľ 1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Ciele:

 • aktualizácia reálnych trendov dopravných charakteristík,
 • vytvorenie základu pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy,
 • návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému.

Dokumenty:

Plán dopravnej obslužnosti

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti a uzatvára s dopravcami zmluvy o službách. Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky verejnosti, prevádzkované železničné a autobusové linky a ich prepravnú kapacitu a ďalšie kapacitné možnosti dopravcov, technický stav ciest na trase autobusových liniek, kapacitné možnosti súbežnej železničnej dopravy a mestskej dráhovej dopravy, hospodárnosť zabezpečovania prepravy a finančné možnosti verejného rozpočtu na úhradu za službu vo verejnom záujme („príspevok na úhradu“).

Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ spolupracuje s objednávateľom dopravných služieb železničnej dopravy na zosúladení kapacitných a prevádzkových možností v železničnej doprave a v pravidelnej autobusovej doprave.

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj „PDO PSK“) je navrhnutý tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a na mestskú dráhovú, a aby podporoval integrované dopravné systémy.

Ciele:

 • podklad na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave
 • koordinácia a integrácia všetkých druhov dopravy, kde sú rezervy v kvalite dopravy, v raste produktivity práce a v úspore času premiestnenia
 • modernizácia súčasných a výstavba nových dopravných systémov, ktorými sú vytvárané lepšie podmienky pre prepravu osôb a zlepšovanie životného prostredia

Dokumenty:

Publikované: 27. 1. 2023

Aktualizované: 13. 9. 2023