Prepravno-tarifný systém Integrovaného dopravného systému

Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy

Prešovský samosprávny kraj má zámer vybudovať v kraji funkčný Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej doprave s prepojením najmä na susedný Košický samosprávny kraj.

Nevyhnutným predpokladom je spracovanie strategických dokumentov, medzi ktoré bude patriť, najmä vo väzbe na postup budovanie Integrovaného dopravného systému, táto odborná štúdia.

Ciele:

Dokumenty:

Publikované: 4. 3. 2024

Aktualizované: 4. 3. 2024