Petícia za zachovanie linky Stará Ľubovňa – Prešov - Košice

Výsledok vybavenia Petície za zachovanie linky Stará Ľubovňa – Prešov - Košice

Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Zverejnenie výsledku vybavenia petície, č. sp. 04191/2024/OD, v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/2010 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Znenie petície:

„Petícia za zachovanie autobusovej linky Stará Ľubovňa – Prešov – Košice v pracovných dňoch s odchodom zo Starej Ľubovne o 05:00 a príchodom do Košíc o 07:15, ktorú  zabezpečuje: BUS KARPATY, spol. s r. o., 064 01 Stará Ľubovňa, Prešovská 5“

Výsledok petície – priebeh vybavenia

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, ako príslušný orgán verejnej moci podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/2010 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v spojení s Článkom 6 Organizačného poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 28.2.2023 v znení platných Dodatkov začal dňom 5. 2. 2024, po odstúpení Petície Útvarom hlavného kontrolóra, prešetrovať petíciu občanov, cestujúcich, študentov a žiakov, ktorí pravidelne cestujúci vyššie uvedenou linkou, podanú na Prešovský samosprávny kraj dňa 30. 1. 2024.

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, s poukázaním na § 5 ods. 7 zákona č. 85/2010 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli.

Výsledok vybavenia petície zaslaný poštou (doporučene) dňa 4. 3. 2024 predkladateľovi petície.

Prijatie petície

Dňa 5. 2. 2024 bola Útvarom hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) postúpená odboru dopravy PSK  na priame vybavenie Petícia občanov, cestujúcich, študentov a žiakov v znení, citujeme:

„Petícia za zachovanie autobusovej linky Stará Ľubovňa – Prešov – Košice v pracovných dňoch s odchodom zo Starej Ľubovne o 05:00 a príchodom do Košíc o 07:15, ktorú  zabezpečuje: BUS KARPATY, spol. s r. o., 064 01 Stará Ľubovňa, Prešovská 5“.

Na základe ustanovenia § 5 ods. 5, § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov odbor dopravy PSK, ako príslušný orgán verejnej moci, uvedenú petíciu prijal, zaevidoval, prešetril a vybavuje tak, že zisťoval skutočný stav veci, súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

Obsahom petície je žiadosť o zachovanie autobusovej linky (spoja) na trase Stará Ľubovňa – Prešov – Košice v pracovných dňoch s odchodom zo Starej Ľubovne o 5:00 h a príchodom do Košíc o 7:15 h.

Podanie prijal PSK predovšetkým ako podanie na riešenie podoby cestovných poriadkov, ktoré je upravené osobitným právnym predpisom a to zákonom č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnej osobnej doprave“). V zmysle daného zákona schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien, nariaďovanie mimoriadnych zmien je podľa ustanovení § 12 ods. 3 a 5 zákona o verejnej osobnej doprave v kompetencii PSK (resp. „VÚC“), ako vecne a miestne príslušného správneho orgánu podľa ustanovení § 35 písm. c) a f) zákona o verejnej osobnej doprave.        

Výsledok prešetrenia

Týmto Vám na základe prešetrenia obsahu podania oznamujeme výsledok prešetrenia:

V rámci územia Prešovského kraja došlo od  1. 2. 2024  k ďalšej optimalizácii služieb v prímestskej autobusovej doprave a to na základe rozhodnutia PSK, odboru dopravy ako objednávateľa služieb v prímestskej verejnej pravidelnej autobusovej doprave v záujmovom území, v zmysle kompetencie podľa § 35 písm. f) zákona o verejnej osobnej doprave a v súlade s realizáciou optimalizácie cestovných poriadkov, ktorú realizoval PSK už s platnosťou od 10. 12. 2023 a dotkli sa trás a spojov s minimálnym využitím zo strany cestujúcich.

Zmeny od 1. 2. 2024 sa dotkli trás a spojov, kde sa pristúpilo k ďalšej optimalizácii. V takýchto prípadoch došlo buď k zníženiu počtu dopravných spojení na úroveň zodpovedajúcu reálnemu dopytu, alebo zavádzaniu hospodárnejšej formy obsluhy prostredníctvom prestupných spojení namiesto priamych spojení. Samozrejmosťou bolo zachovanie možnosti prepravy cestujúcich v rámci základných dochádzkových časov do spádových centier. Dôvodom rozhodnutia o ďalšej optimalizácii bolo kriticky nedostatočné financovanie samospráv zo strany štátu v kombinácii s prudkým rastom nákladov objednávateľa výkonov. Kým PSK, ako objednávateľ a poskytovateľ príspevkov, v roku 2016 vynaložil na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy približne 17 miliónov eur, v uplynulom roku to bolo už takmer 33 miliónov eur.

Svoj postup odôvodňuje PSK aj povinnosťou objednávateľa vyplývajúcou z ustanovení zákona o verejnej osobnej doprave a to:

V súlade s § 27 ods. 3 zákona je povinnosťou PSK v postavení objednávateľa dopravných služieb zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia tak, aby dopravné služby vo verejnom záujme:

V súlade s § 23 ods. 5 zákona je objednávateľ dopravných služieb povinný vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy, odstránenie neúčelných paralelných trás a liniek, s cieľom minimalizovať súbežné dopravné služby a vytvoriť funkčnú nadväznosť medzi železničnou dopravou a regionálnou autobusovou dopravou. Konštatujeme, že platný Plán dopravnej obslužnosti PSK spĺňa tieto podmienky.

V súlade s § 24 ods. 3 zákona je povinnosťou objednávateľa dopravných služieb podporovať vznik a prevádzkovanie integrovaného dopravného systému. V súvislosti s tým, v rámci funkčného dopravného regiónu Východné Slovensko, ktorého integrálnou súčasťou je Prešovský samosprávny kraj, dochádza k priebežnému uplatňovaniu princípov integrovaných taktových cestovných poriadkov v súlade s vyhláškou MDaV SR č. 5/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy. V zmysle ustanovení § 4, 5 a 7 vyhlášky sú stanovené štandardy, ktoré určujú podmienky uplatňované na verejnú osobnú dopravu. Medzi tieto štandardy patrí napr.:

  • alebo vzájomná koordinácia liniek, na ktorých dochádza k súbežnosti,

V nadväznosti na vyššie uvedené sú na území PSK priebežne uplatňované systémové zmeny cestovných poriadkov železničnej aj autobusovej dopravy, koordinované v rámci funkčného regiónu Východné Slovensko z pozície organizátora integrovanej dopravy – spoločnosti IDS Východ, s.r.o., s cieľom vytvorenia jednotného a vzájomne prepojeného systému verejnej osobnej dopravy, pozostávajúceho z liniek regionálnej železničnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a mestských dopráv, garantujúceho hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov jednotlivých objednávateľov dopravných služieb (štátu, samosprávnych krajov,  miest, obcí) a  zabezpečujúceho geograficky spravodlivé rozloženie intenzity dopravných služieb. Každou elimináciou súbežných dopravných spojení na hlavných trasách tak zároveň dochádza k zvyšovaniu kvality dopravy a prípojovosti na nadväzných trasách, čo je aj prípad zmien cestovných poriadkov realizovaných od 1. 2. 2024, ktorých súčasťou bola aj linka 710 442 Vyšné Ružbachy – Stará Ľubovňa – Prešov – Košice. Modifikáciou spoja č. 1 tejto linky došlo k zrušeniu časového súbehu so železničnou osobnou dopravou v úseku Lipany – Sabinov – Prešov – Košice (príchod vlaku do Prešova o 6:38 h a do Košíc o 7:12 h vs. príchod súbežného autobusového spoja do Prešova o 6:37 h a do Košíc o 7:15 h) a zároveň doplneniu prípojného autobusového spoja Stará Ľubovňa – Lipany v rámci pravidelného 60-minútového intervalu prípojných spojov na tomto úseku k predmetnému vlaku (prichádzajúceho do Prešova o 6:38 h a do Košíc o 7:12 h) s dostatočnou voľnou prepravnou kapacitou.

Dovoľujeme si zároveň vyjadriť nesúhlas s tvrdeniami týkajúcimi sa kvality dopravných služieb železničnej osobnej dopravy, keďže práve na linke Lipany – Sabinov – Prešov – Košice došlo za posledné roky k výraznému zvýšeniu atraktivity dopravných služieb, vrátane komfortu v interiéri vozidiel, čo sa prejavuje aj zvyšujúcim sa záujmom cestujúcej verejnosti o tieto vlakové spojenia. V tejto súvislosti bola o stanovisko k tvrdeniam uvedeným v petícii dožiadaná Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., ktorá predmetné dopravné služby zabezpečuje. Podrobné stanovisko železničného dopravcu k problematike kvality, komfortu a spoľahlivosti dopravných služieb železničnej osobnej dopravy na linke Lipany – Sabinov – Prešov – Košice tvorí prílohu tohto oznámenia vybavenia petície.

Výsledkom prešetrenia petície je rozhodnutie PSK o nevyhovení požiadavke uvedenej v petícii, t. j. nezachovanie autobusového spoja č. 1 vedeného do 31. 1. 2024 na linke 710442 v pôvodnej podobe, t. j. vedenie spoja v pracovných dňoch s odchodom zo Starej Ľubovne o 5.00 h a príchodom do Košíc o 7.15 h.

Zároveň však platí, že v rámci podnetu uvedeného v texte petície, týkajúceho sa potreby adekvátnej prepravnej kapacity na úseku Lipany – Sabinov – Prešov počas rannej špičky, dôjde s platnosťou od 3. 3. 2024 k naplneniu podstaty tejto požiadavky v modifikovanej podobe – formou úprav jazdných časov a časových polôh jednotlivých spojov tak, aby bolo zabezpečené rovnomernejšie rozloženie počtu cestujúcich v rámci jednotlivých autobusových spojov a čo najvyššia miera časovej spoľahlivosti z hľadiska dodržiavania platných cestovných poriadkov.

Nad rámec uvedeného skvalitnenia dopravných služieb na úseku Lipany – Sabinov – Prešov počas rannej špičky dôjde s platnosťou od 3. 3. 2024 k ďalšiemu zvýšeniu počtu prípojných spojov Stará Ľubovňa – Lipany / Lipany – Stará Ľubovňa k vlakom, resp. od vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, v súlade s Národným plánom dopravnej obslužnosti, ako aj Plánom dopravnej obslužnosti PSK. Natrvalo zostanú v platnosti aj ranné priame autobusové spoje Stará Ľubovňa – Prešov (odchody zo Starej Ľubovne od 3. 3. 2024 o 5:33 h, 6:33 h a 7:33 h), ktoré nie sú v súbehu so železničnou dopravou, ale naopak, vhodne ju dopĺňajú v medzičasoch medzi časovými polohami vlakových spojov.

Uvedomujeme si samozrejme aj existenciu špecifickej početne limitovanej skupiny cestujúcich z obcí severne od mesta Lipany, pre ktorú vlakové spojenie s príchodom do Prešova o 6:38 h nepredstavuje alternatívu z dôvodu geografickej lokalizácie niektorých zastávok. Aj v tomto prípade dôjde s platnosťou od 3. 3. 2024 k modifikovanej forme zohľadnenia príslušného podnetu obsiahnutého v texte petície, a to zabezpečením rýchlej prestupnej nadväznosti v Lipanoch medzi autobusovým spojom Stará Ľubovňa – Lipany (so zachádzkou dovnútra obce Kamenica) a následným autobusovým spojom Lipany – Prešov, prichádzajúcim do Prešova na autobusovú stanicu o 6:35 h, resp. na zastávku „Prešov, Fakultná nemocnica“ o 6:28 h, vrátane maximalizácie časovej presnosti tohto autobusového spoja.

***

Ing. Alexander Galajda v.r.
vedúci odboru

Na vedomie: Útvar hlavného kontrolóra PSK

Zverejnenie výsledku petície dňa 4.3.2024

Publikované: 4. 3. 2024

Aktualizované: 4. 3. 2024