PDO PSK

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti a uzatvára s dopravcami zmluvy o službách. Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky verejnosti, prevádzkované železničné a autobusové linky a ich prepravnú kapacitu a ďalšie kapacitné možnosti dopravcov, technický stav ciest na trase autobusových liniek, kapacitné možnosti súbežnej železničnej dopravy a mestskej dráhovej dopravy, hospodárnosť zabezpečovania prepravy a finančné možnosti verejného rozpočtu na úhradu za službu vo verejnom záujme („príspevok na úhradu“).

Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ spolupracuje s objednávateľom dopravných služieb železničnej dopravy na zosúladení kapacitných a prevádzkových možností v železničnej doprave a v pravidelnej autobusovej doprave.

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj „PDO PSK“) je navrhnutý tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a na mestskú dráhovú, a aby podporoval integrované dopravné systémy.

Ciele:

  • podklad na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave
  • koordinácia a integrácia všetkých druhov dopravy, kde sú rezervy v kvalite dopravy, v raste produktivity práce a v úspore času premiestnenia
  • modernizácia súčasných a výstavba nových dopravných systémov, ktorými sú vytvárané lepšie podmienky pre prepravu osôb a zlepšovanie životného prostredia

Dokumenty:

Publikované: 4. 3. 2024

Aktualizované: 4. 3. 2024