PUM PSK

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj „PUM PSK“) je strategicky dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Prešovského samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. Predstavuje komplexný strategicky dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

PUM PSK je strategický dokument v oblasti dopravy, určený na  uspokojovanie potrieb mobility osôb a firiem v mestách, regiónoch a území v rámci samosprávneho kraja a jeho okolia. Jeho účelom je zlepšenie kvality života občanov Prešovského samosprávneho kraja, ktorý zohľadňuje zásady integrácie a participácie.

Strategický dokument PUM PSK je realizovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (ďalej len „IROP“) v rámci oblasti Doprava, Prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  Špecifický cieľ 1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Ciele

PUM PSK – Plán udržateľnej mobility PSK (schválený dokument)

Región Vysoké Tatry

Ďalšie dokumenty

Publikované: 2. 7. 2024