Participatívne procesy

Identifikované participatívne projekty

V období máj – jún 2022 prebehla na Úrade PSK diagnostika s cieľom zistenia aktuálneho stavu participácie na jednotlivých odboroch úradu.  Na základe diagnostiky boli identifikovaných niekoľko projektov

  • Svätomariánska púť, odbor strategického rozvoja​
  • NP Zlepšenie stredného odborného školstva 5, odbor školstva
  • NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, odbor sociálnych vecí a rodiny 
  • Interreg – Poľsko – Sovensko, odbor projektového riadenia
  • Quo vadis, Romale? Akčný plán, odbor strategického rozvoja
  • Projekty cestovného ruchu ​ /Koncepcia rozvoja CR Dolný Šariš, odbor strategického rozvoja
  • Príprava integrovaných územných stratégií, odbor strategického rozvoja

Po skončení národného projektu pokračujú vo svojej činnosti na úrade PSK dve koordinátorky participácie. Medzi najväčšie procesy, ktoré mali koordinátorky na starosti patria napríklad:

a momentálne pracujú na:

Ročný plán participatívnych procesov je materiálom, ktorý sumarizuje plánované participatívne procesy pre ďalší kalendárny rok, a súčasne sumarizuje činnosť koordinátoriek participácie počas doby realizácie projektu (január 2022 – december 2023). Schválením dokumentu vedením úradu je podporené zavedenie (formalizácia) optimalizovaného systému riadenia participatívnych procesov, ako aj odsúhlasenie zoznamu participatívnych procesov pre ďalší kalendárny rok, ktorý definuje činnosť koordinátorov participácie v roku 2024. Zoznam participatívnych procesov pre rok 2024 obsahuje nové participatívne projekty, ako aj participatívne procesy a zadania, ktoré začali v roku 2023 a budú pokračovať v roku 2024. Dokument bol schválený vedením úradu PSK v decembri 2023 a nadobúda účinnosť 1.1.2024.

Publikované: 29. 12. 2022

Aktualizované: 6. 3. 2024