Participácia

Participácia  vytvára priestor pre občanov podieľať sa na tvorbe a realizácii regionálnych verejných politík. Samosprávne kraje tvoria množstvo politík – koncepcií, stratégií, alebo iných aktivít, ktoré majú vplyv na život ľudí v regióne. Účasť verejnosti prispieva k výmene informácií a skúseností, podporuje pochopenie pre iné názory, zvyšuje kvalitu a akceptáciu rozhodnutí, ich dosledovateľnosť, a zároveň stmeľuje obyvateľov, samosprávny úrad a ostatných aktérov v území. To všetko sú cenné kroky na ceste za dobre spravovaným mestom, krajom a štátom.

Prešovský samosprávny kraj v decembri 2023 prijal Smernicu na podporu riadenia participatívnych procesov realizovaných Prešovským samosprávnym krajom (PDF, 241 kB). Tento dokument upravuje postup a dáva návod zamestnancom úradu ako zapojiť verejnosť v rámci plnenia svojich pracovných úloh. Garantom kvality participácie na úrade sú koordinátorky participácie. Plánované participatívne procesy na nasledujúci rok sumarizuje dokument Ročný plán participatívnych procesov.  

Realizáciu Ročného plánu majú na starosti koordinátorky participácie, ktoré vytvárajú prostredie pre zapájanie obyvateľov do aktivít úradu, v ktorých je potrebné a užitočné poznať názor ľudí, ktorých sa to týka. Koordinátorky zavádzajú participáciu  do bežného chodu úradu a poskytujú odbornú a metodickú podporu pri plánovaní a realizácii participatívnych procesov.

Koordinátorky participácie pôsobia na Úrade Prešovského samosprávneho kraja od januára 2022. Táto pozícia vznikla v rámci Národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II., ktorý realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rokoch 2021 – 2023. Do projektu sa zapojilo 5 vyšších územných celkov, pričom v každom pôsobil tím 3 koordinátorov participácie. Vďaka projektu vznikla aj fungujúca sieť koordinátorov participácie z 5 úradov VÚC, ktorá sa stretáva a spolupracuje na pravidelnej báze.

Po skončení národného projektu pokračujú vo svojej činnosti na úrade PSK dve koordinátorky participácie. Medzi najväčšie procesy, ktoré mali koordinátorky na starosti patria napríklad:

a momentálne pracujú na:

  • Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v PSK
  • Pútnický turizmus
  • Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – tvorba platformy
  • Vnútroinštitucionálna participácia

Viac o projekte NP Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. (NP Participácia II)

Publikované: 28. 2. 2024

Aktualizované: 28. 2. 2024