Svätomariánska púť

Verejná politika č. 2 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v oblasti pútnického turizmu

Výsledkom projektu by mal byť komplexný produkt cestovného ruchu ponúkaný slovenským a zahraničným pútnikom a turistom, čím sa prepojí ponuka návštevy pútnických miest s ponukou ďalších zaujímavých aktivít.

Cieľom verejnej politiky: je dobudovanie a posilnenie turistickej infraštruktúry a ponuky nového uceleného produktu turizmu. Vzhľadom na zameranosť projektu cezhraničnej spolupráce  Poľsko-slovenské pohraničie má potenciál pre rozvoj pútnického turizmu. 

Podpora projektu Svätomariánska púť, ako významnej kategórie oblasti cestovného ruchu, prispeje k zviditeľneniu turizmu v kraji cez komplexnú ponuku produktu s využitím kultúrneho, prírodného potenciálu a pri zachovaní duchovnej mariánskej myšlienky. 

Dôležitým aspektom je prispieť k podpore a budovaniu vzájomných vzťahov medzi kľúčovými aktérmi z územia kraja, ktorí participujú na rozvoji cestovného ruchu, a tým podporiť spoločné aktivity šírenia myšlienky pútnického turizmu.

Ambícia rozvoja  udržateľného cestovného ruchu sa odráža v podpore digitálnych technológií, so zreteľom na ekoturizmus, ekonomickú, ekologickú a sociálnu udržateľnosť.  Daný projekt pomôže zmodernizovať infraštruktúru cestovného ruchu, priláka turistov do danej oblasti a zatraktívni jej ponuku produktov. 

Podujatia pripravované v rámci politiky

Ciele participatívneho procesu

Dobudovanie a posilnenie turistickej infraštruktúry a ponuky nového uceleného produktu turizmu. Poľsko-slovenské pohraničie má potenciál pre rozvoj pútnického turizmu. Projekt je inšpirovaný pútnickou trasou do Santiaga de Compostela a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanských národov, vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.

Účastníci procesu

kľúčoví aktéri z územia kraja, ktorí participujú na rozvoji cestovného ruchu.

Stakeholderi

Cieľové skupiny:

Štruktúra aktivít / Časový harmonogram

11/2022 – 04/2023

príprava projektového zámeru SvP II. v rámci projektového tímu zodpovedného za agendu Svätomariánskej púte II. so zameranosťou na tímovú prácu, rozdelenie čiastkových úloh, brainstorming, príprava projektovej dokumentácie – pre následný výstup pripravenosti na projekt a ŽoNFP

11/2022 – 04/2023

 v aktívnej miere prebiehajú stretnutia pracovnej skupiny SvP II. na Úrade PSK

10/2022 – 12/2022

 na Úrade PSK prebieha mapovanie projektovej dokumentácie partnerov v rámci celkovej pripravenosti

12/2022 – 02/2023

vytýčenie hlavných trás SvP II. v rámci technického zabezpečenie podpory z projektového tímu Inštitútu rozvoja OSR – v T-mapách a gif – výstupy a zakreslenia

01/2023 – 03/2023

príprava databázy kľúčových aktérov v danej oblasti a spoluprácu na projekte 

03/2023 – 04/2023

príprava oslovovacieho mailu s predstavením draftu projektu pre potencionálnych partnerov projektu + výzva na zapojenie do participatívnych aktivít s priloženou výzvou na online webinár

04/2023

príprava a organizácia online webinárov – diskusia s potencionálnymi partnermi – zber dôležitých dát, spätná väzba (dotazníkový zber podnetov – námety a pripomienky) – v prípade potrieb vznik facilitovanej diskusie, individuálne rozhovory s rizikovými partnermi 05/2023 – 06/2023 – analýza zozbieraných dát, zverejnenie spätnej väzby na zber pripomienok 04/2023 – 05/2023 – spustenie informačnej kampane projektu na web, parti, soc. siete, webstránku SvP, rozmiestnenie informačných plagátov na vývesky obcí, informačné tabule miest, zberné boxy

04/2023

výzva na zapojenie dobrovoľníkov pre letné podujatia slávností (Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová) na jednotlivých pútnických miestach – pracovná skupina z Uradu PSK, príp. výpomoc z radov potencionálnych partnerov projektu

06/2023

(podľa možností, ak dôjde k skoršiemu na spracovaniu 05/2023) – organizovanie workshopu I.

06/2023 – 07/2023

 vznik platformy – sieťovanie partnerov z územia SR a Poľska – komunikačný styčný bod zo strany IPC, príp. poľského partnera

06/2023 – 07/2023

informačná kampaň pred samotnými podujatiami slávností a po ich uskutočnení – médiá, tlač, web – naša osobná účasť na daných slávnostiach, zber podnetov a pripomienok priamo od účastníkov slávností aj elektronicky, zber podnetov od zapojených partnerov, rozširovanie databázy nových stakeholderov

10/2023

workshop II. – vyhodnotenie sezóny a participatívneho procesu, stretnutie platformy – celková organizácia plánovaného podujatia pre daný WS

Ako sa môže verejnosť zapojiť do participatívneho procesu

Účasťou na workshopoch, webinároch, spoločných diskusiách  a konferenciách organizovaných Ú PSK, o ktorých informácie sú v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na web stránke Ministerstva vnútra SR.

Taktiež zapojením sa do verejnej výzvy, uverejnenej na webe ÚPSK.

Ako a kde budú využité výstupy z participatívneho procesu

Cestovný ruch je rastúce odvetvie. Vplyvom rôznych faktorov, akými sú napríklad nárast fondu voľného času, zvyšovanie príjmov, urýchľovanie dopravy prostredníctvom využitia technológií, dochádza k nárastu počtu medzinárodných turistických príjazdov. Rast cestovného ruchu prináša príležitosť využiť veľký záujem o cestovanie a prilákať do destinácie veľké množstvo návštevníkov, a to nielen domácich, ale aj zahraničných. So vzostupom cestovného ruchu všeobecne vzrastá aj popularita jednotlivých foriem cestovného ruchu. V dnešnej dobe sa pútnici vydávajú na cestu aj z iných než náboženských motívov. Niektorí túžia po sebapoznaní, iní sa chcú prekonať a dosiahnuť športový výkon, iní len chcú cestovať v súlade s prírodou a spoznávať miestnu krajinu a obyvateľov. Projekt nadväzuje na Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí.

Viac informácií

Bližšie a podrobnejšie informácie nájdete na web stránke Ú PSK a v priloženom linku.

trasa Svätomariánskej púte

Publikované: 7. 9. 2023

Aktualizované: 28. 2. 2024