Dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

Poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

Všeobecné informácie o poskytovaní dotácie

Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraj (ďalej len „VZN PSK“) o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK , ktorý definuje dotačnú schému a podmienky poskytovania dotácií.

Dotačnú schému tvoria kapitoly tzv. výzvy, ktorých konkrétne znenie schvaľuje Zastupiteľstvo PSK na základe schváleného rozpočtu na príslušný rok a následne ich zverejňuje Úrad PSK.

Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov PSK v rámci schváleného rozpočtu PSK na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov.  Výška dotácie je poskytnutá vo finančnom limite zadefinovanom v konkrétnej výzve, avšak maximálne do istej percentuálnej výšky z celkových nákladov projektu, ktorá je uvedená vo výzve. Dotácie poskytnuté v rámci uvedených programov sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov.

O pridelenie dotácie na základe zverejnenej výzvy môžu žiadať iba subjekty (v zmysle platného VZN PSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK), ktorými sú:  obce na území PSKprávnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom) alebo ďalšie subjekty určené schválenou konkrétnou výzvou.

Konkrétne výzvy – dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

Výzva predsedu PSK

Výzva predsedu PSK – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

Výzva poslancov PSK

Výzva poslancov PSK – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

Výzva pre región

Výzva pre región – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

Výzva Participatívny rozpočet

Výzva Participatívny rozpočet – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

SMS hlasovanie od 18.03.2024 – 31.03.2024

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom – webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

e-mail: dotacie@vucpo.sk

Podanie

Možnosti podania sú stanovené konkrétnou vyhlásenou výzvou

Načítavanie obsahu…

Publikované: 2. 3. 2020

Aktualizované: 15. 1. 2024