Výzva predsedu PSK 2024

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení (PDF, 445 kB) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 280/2023 zo dňa 11.12.2023, Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) vyhlasuje Výzvu predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2024 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom v rámci nasledovných programov:

Podmienky výzvy

 Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj
 Celková suma alokácie spolu 440 000,00 eur
 Termín realizácie podporenej činnosti 02.01.2024 – 31.10.2024
 Termín na predloženie žiadosti 02.01.2024 – 19.02.2024
 Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť 500,00 eur
 Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť 5 000,00 eur
 Spolufinancovanie podporenej činnosti 20 % zo schválenej dotácie
 Spôsob financovania systém refundácie
 Termín schválenia dotácie august 2024


Úplné znenie výzvy – Podrobné informácie o výzve

formát PDF  Vyhlásenie výzvy predsedu PSK 2024 (PDF, 579 kB) 

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti je v období 02.01.2024 – 19.02.2024.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

v pracovných dňoch od 13:00 hod. – 15:00 hod.

Kontaktné osoby:

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 19.02.2024.

Na obálku je potrebné uviesť: „Výzva predsedu PSK“.

Publikované: 14. 12. 2023

Aktualizované: 1. 2. 2024