Výzva Participatívny rozpočet 2024

Výzva Participatívny rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení (PDF, 445 kB) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 832/2023 zo dňa 11.12.2023 Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) vyhlasuje Výzvu Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2024 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom.

Podmienky výzvy

Vyhlasovateľ výzvyPrešovský samosprávny kraj
Celková suma alokácie130 000,00 eur
Výška dotácie na jednu žiadosť10 000,00 eur
Spolufinancovanie podporenej činnosti20 % zo schválenej dotácie
Spôsob financovaniasystém refundácie
Termín realizácie podporenej činnosti02.01.2024 – 31.10.2024
Termín na predloženie žiadosti02.01.2024 – 19.02.2024
Termín zverejňovania projektov15.03.2024
Termín verejného hlasovania18.03.2024 – 31.03.2024
Termín vyhlásenia výsledkov hlasovania10 dní od ukončenia hlasovania
Termín uzatvorenia zmluvných vzťahovmáj 2024


Úplné znenie výzvy – Podrobné informácie o výzve

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti je v období  02.01.2024 – 19.02.2024.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Načítavanie obsahu…

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 19.02.2024.

Na obálku je potrebné uviesť:  „Výzva Participatívny rozpočet“

Publikované: 14. 12. 2023

Aktualizované: 6. 2. 2024