VZN PSK č. 78/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 78/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 78/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 9. decembra 2019 na svojom  17. zasadnutí uznesením č. 345/2019.

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Úplné znenia (aktualizácie)

Publikované: 26. 7. 2023

Aktualizované: 15. 5. 2024