Kooperačné rady UMR-SPR

Kooperačné rady udržateľného mestského rozvoja(UMR) a strategicko-plánovacích regiónov (SPR)

Kooperačné rady fungujú na podobnom princípe, ako Rada partnerstva PSK. Keďže sa rešpektuje princíp partnerstva, aj v Kooperačných radách jednotlivých UMR a SPR sú zastúpení sociálno-ekonomickí partneri.

Pre každý UMR a každý SPR bude vypracovaná špecifická integrovaná územná stratégia (IÚS). Jednotlivé územia UMR si vypracúvanie svojich IUS zabezpečujú vo vlastnej réžii. Sekretariát Rady partnerstva PSK v spolupráci s jednotlivými UMR zabezpečí, aby IUS týchto UMR boli úzko prepojené s PHRSR PSK. Na druhej strane – vypracovanie IUS pre 3 územia SPR zabezpečuje sekretariát Rady partnerstva PSK. Tieto 3 IUS budú integrálnou súčasťou PHRSR PSK 2021 – 2030.

Podobne ako na úrovni Rady partnerstva PSK, aj popri Kooperačných radách v každom UMR a SPR vzniknú samostatné zásobníky projektov.

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Činnosť Kooperačných rád

Činnosť Kooperačných rád SPR organizačne a technicky zabezpečuje sekretariát Rady partnerstva PSK. Na území PSK vznikli 3 Kooperačné rady SPR:

Stratégie jednotlivých SPR budú vytvorené v spolupráci PSK a miest a obcí, ktoré svoju spoluprácu potvrdzujú podpísaním memoranda o spolupráci. Obce a mestá PSK majú možnosť zasielať svoje pristúpenia k memorandu o spolupráci na IÚS – odkazy na dokumenty o pristúpení k memorandu a vzor na ich vyplnenie nájdete v sekcii Užitočné odkazy a dokumenty na stiahnutie.

Činnosť Kooperačných rád UMR organizačne a technicky zabezpečujú jadrové mestá jednotlivých UMR. Každý UMR si samostatne zabezpečuje vypracovanie Stratégie udržateľného mestského rozvoja (Stratégia UMR). Všetky informácie ohľadom činnosti Kooperačných rád UMR sú zverejňované na webových sídlach jadrových miest:

Kooperačné rady fungujú na podobnom princípe, ako Rada partnerstva PSK. . Keďže sa rešpektuje princíp partnerstva, aj v Kooperačných radách jednotlivých UMR a SPR sú zastúpení sociálno-ekonomickí partneri.

Pre každý UMR a každý SPR bude vypracovaná špecifická integrovaná územná stratégia (IÚS). Jednotlivé územia UMR si vypracúvanie svojich IUS zabezpečujú vo vlastnej réžii. Sekretariát Rady partnerstva PSK v spolupráci s jednotlivými UMR zabezpečí, aby IUS týchto UMR boli úzko prepojené s PHRSR PSK. Na druhej strane – vypracovanie IUS pre 3 územia SPR zabezpečuje sekretariát Rady partnerstva PSK. Tieto 3 IUS budú integrálnou súčasťou PHRSR PSK 2021 – 2030.

Podobne ako na úrovni Rady partnerstva PSK, aj popri Kooperačných radách v každom UMR a SPR vzniknú samostatné zásobníky projektov.

Úlohou Kooperačných rád jednotlivých UMR a SPR bude (najmä) koordinovať tvorbu vlastnej územnej stratégie. Neskôr (keď sa „rozbehne“ čerpanie v novom programovom období) bude v otázke schvaľovania projektových zámerov úloha Kooperačných rád mierne odlišná. Zatiaľ (november 2021) platí, že v otázke schvaľovania projektových zámerov bude mať posledné slovo Rada partnerstva PSK. Pri schvaľovaní projektových zámerov však bude rešpektované autonómne postavenie UMR.

Pri územiach UMR bude teda postup taký, že najprv Kooperačná rada UMR schváli projektové zámery na realizáciu. Následne ich „posunie“ na definitívne schválenie do Rady partnerstva PSK. Medzitým sekretariát Rady partnerstva vykoná formálnu kontrolu (v Kooperačnej rade UMR) schválených projektových zámerov – či sú v súlade s cieľmi UMR, zadefinovanými v IUS daného UMR a či je na realizáciu týchto projektových zámerov alokovaný dostatočný objem finančných prostriedkov. Ak táto formálna kontrola žiadne nedostatky nezistí, Rada partnerstva PSK tieto projektoví zámery potvrdí (definitívne schváli).

Pri územiach SPR takéto autonómne postavenie, ako majú územia UMR, platiť nebude. V prípade Kooperačnej rady SPR bude postup schvaľovania projektových zámerov taký, že Kooperačná rada SPR najprv navrhne Rade partnerstva PSK projektové zámery zo zásobníka projektov, týkajúce sa územia daného SPR, na realizáciu. V prípade týchto projektových zámerov však bude môcť Rada partnerstva PSK oveľa viac „vstupovať“ do toho, či projektové zámery navrhnuté v Kooperačnej rade SPR schváli alebo tento zoznam nejakým spôsobom modifikuje. Úplne presný mechanizmus vzájomného fungovania medzi Radou partnerstva PSK a Kooperačnými radami v otázke schvaľovania projektových zámerov bude ešte predmetom negociácií a „nastavovania systému“.

Činnosť Kooperačných rád SPR organizačne a technicky zabezpečuje sekretariát Rady partnerstva PSK. Na území PSK vznikli 3 Kooperačné rady SPR:

Stratégie jednotlivých SPR budú vytvorené v spolupráci PSK a miest a obcí, ktoré svoju spoluprácu potvrdzujú podpísaním memoranda o spolupráci. Obce a mestá PSK majú možnosť zasielať svoje pristúpenia k memorandu o spolupráci na IÚS – odkazy na dokumenty o pristúpení k memorandu a vzor na ich vyplnenie nájdete v sekcii Užitočné linky a dokumenty na stiahnutie.

Činnosť Kooperačných rád UMR organizačne a technicky zabezpečujú jadrové mestá jednotlivých UMR. Každý UMR si samostatne zabezpečuje vypracovanie Stratégie udržateľného mestského rozvoja (Stratégia UMR). Všetky informácie ohľadom činnosti Kooperačných rád UMR sú zverejňované na webových sídlach jadrových miest:

Publikované: 6. 12. 2021

Aktualizované: 21. 2. 2024