Sťažnosti a petície

Sťažnosti a petície v rámci PSK

Podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch obyvateľ samosprávneho kraja je oprávnený obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené.

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch uvedené oprávnenie má aj ten, kto na území samosprávneho kraja má nehnuteľný majetok, je prihlásený na prechodný pobyt alebo má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt.

Legislatívne dokumenty

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji

  •  Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK (PDF, 133 kB) – vydanie 2015
  • Schválené: 27. 10. 2015, Účinné: 27. 10. 2015 (dňom schválenia) – Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad, rušia sa Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ktoré  boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 55/2010 dňa 22. 6. 2010.

Zásady kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 13. 9. 2022

Aktualizované: 4. 3. 2024