Sťažnosti a podnety

Vybavovanie sťažností a podnetov

Služba poskytuje možnosť elektronického podania sťažnosti a podnetu v rámci Prešovského samosprávneho kraja a platnej legislatívy.

Sťažnosti

Sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na Úrade PSK, riešia sa podľa postupu určeného zákonom a Zásadami vybavovania sťažností a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji.

 Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK – vydanie 2015(PDF, 133 kB)

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa.

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

 

Publikované: 13. 9. 2022

Aktualizované: 15. 8. 2023