Útvar hlavného kontrolóra PSK

Útvar hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja

Hlavný kontrolór PSK:PhDr. Marcel Novotný, PhD.
Telefón:051 / 70 81 251
E-mail:kontrola@psk.sk
Adresa:Útvar hlavného kontrolóra
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


Aktuálne 

Hlavný kontrolór PSK

Dňa 13. júna 2022 na 38. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK bol  v súlade § 19 so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC, a schváleným Organizačným poriadkom Prešovského samosprávneho kraja  zvolený do funkcie hlavného kontrolóra PSK PhDr. Marcel Novotný, PhD.

Útvar hlavného kontrolóra PSK

Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) PSK začal svoju činnosť dňom 1. apríla 2002. 

Kontrola v samospráve VÚC je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov zameraná na objektívne zistenia a sústavné hodnotenia procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do jeho vnútra.

Cieľom kontroly v PSK ako neoddeliteľnej súčasti komplexného riadiaceho procesu je získavanie informácií na rozhodovanie ako aj kritické posúdenie stavu vecí a odstránenie nedostatkov, ktoré negatívne ovplyvňujú celkový výkon a plnenie poslania a úloh Prešovského samosprávneho kraja.

Hlavné ciele ÚHK PSK v nadväznosti na poslanie a úlohy kontroly v samosprávnom kraji sú:

  • zabezpečiť hospodárny, efektívny a účinný výkon funkcií samosprávneho kraja,
  • skvalitnenie riadiacich procesov s cieľom zabrániť opakovaniu negatívnych javov,
  • zabezpečiť minimalizáciu zdrojov použitých na plnenie úloh samosprávneho kraja,
  • dodržiavanie právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
  • včasné a spoľahlivé informovanie predsedu a Zastupiteľstvo PSK o postupe dosahovania stanovených cieľov a úloh PSK, o hospodárení a nakladaní s majetkom, o vykonávaných finančných operáciách a o ich preukaznom účtovnom spracovaní za účelom operatívneho usmerňovania činností samosprávneho kraja,
  • operatívne usmerňovanie činností samosprávneho kraja.

Publikované: 21. 11. 2022

Aktualizované: 26. 6. 2024