Postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní

Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Služba umožňuje elektronické podanie pre získanie informácií o postupe, ktorý je potrebný pri podávaní žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného podania.

Postup pri dodržiavaní vybavovania žiadostí, návrhov a iných podaní

Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania

Žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať prostredníctvom formulára Žiadosť o informácie (podľa zákona 211/2000).

Všetky žiadosti, návrhy, podnety a iné podania sa posudzujú podľa obsahu.

Z podania musí byť zrejmé:

  • kto ho podáva,
  • akej veci sa týka
  • a čo sa navrhuje.
  • Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

  • O vybavovaní sa vedú samostatné spisy v zmysle Registratúrneho poriadku na správu registratúry a registratúrneho plánu Úradu PSK.
  • Lehota na vybavenie je do 30 dní od doručenia podania na úrad. (V prípade sťažnosti je lehota do 60 pracovných dní od doručenia na úrad. Ak je sťažnosť náročnejšia na prešetrenie môže byť lehota predlžená pred jej uplynutím o 30 dní).
  • samosprávny kraj (poverení zamestnanci) je oprávnený vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, sťažnosť, aby v stanovenej lehote od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, samosprávny kraj môže vec vybaviť alebo odložiť.
  • O výsledku vybavenia samosprávny kraj upovedomí subjekt písomne v zmysle platnej legislatívy.
Načítavanie obsahu…

Publikované: 7. 1. 2019

Aktualizované: 15. 8. 2023