Financie

Financie Prešovského samosprávneho kraja

Základom finančného hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) je rozpočet, ktorý sa zostavuje  v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov a je súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Postavenie rozpočtu samosprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi samosprávnymi krajmi, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom obcí ustanovuje Zákon č. 442/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu PSK a záverečný účet je zostavovaný v súlade s nasledovnými legislatívnymi predpismi.

Návrh rozpočtu PSK je prerokovaný a následne schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Samotnému schváleniu návrhu rozpočtu PSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch podľa, ktorého musí byť návrh rozpočtu verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Podrobnejšie informácie o financiách kraja

Podrobnejšie informácie o financiách kraja nájdete na uvedených odkazoch:

Súvisiace odkazy

Publikované: 23. 9. 2016

Aktualizované: 27. 5. 2024