Rozpočet a záverečný účet PSK

Rozpočet a záverečný účet PSK

dekoračný obárzok

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov a je súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Vyjadruje samostatnosť hospodárenia vyššieho územného celku.

Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet samosprávneho kraja sa zostavuje aj ako programový, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávneho kraja so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

Návrh rozpočtu PSK a záverečný účet je zostavovaný v súlade s nasledovnými legislatívnymi predpismi.

Rozpočet a záverečný účet

Rozpočet a záverečný účet (ZÚ)  podľa jednotlivých rokov:

 

Súvisiace odkazy

Publikované: 11. 8. 2016

Aktualizované: 5. 1. 2024