Kompetencie a činnosť odboru

Odbor financií  Prešovského samosprávneho kraja vykonáva svoje kompetencie prostredníctvom:

Oddelenie rozpočtu

Plní úlohy, ktoré súvisia s tvorbou a sledovaním rozpočtu PSK:

 • zostavuje návrh rozpočtu samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou a Zásadami rozpočtového procesu PSK a predkladá ho na schválenie zastupiteľstvu PSK a taktiež ho predkladá Ministerstvu financií SR
 • spracováva sumárny rozpočet za odvetvia a úrad PSK
 • spravuje a kontroluje rozpočtové prostriedky samosprávneho kraja podľa zákonov NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zostavuje návrh rozpočtu úradu PSK, vykonáva jeho rozpis, kontroluje a vyhodnocuje jeho čerpanie
 • vyhotovuje rozpis rozpočtu, rozpočtové opatrenia a účtovné doklady na prevod finančných prostriedkov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, pre neštátne subjekty, ktoré sú na rozpočet PSK napojené dotáciou a pre dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú autobusovú dopravu
 • rozpisuje záväzné úlohy, záväzné limity a záväzné ukazovatele rozpočtu PSK v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok
 • vykonáva základnú finančnú kontrolu, administratívnu finančnú kontrolu a kontrolu na mieste
 • metodicky riadi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti financovania a rozpočtu
 • vykonáva úpravy rozpočtu a predkladá ich na schválenie orgánom samosprávneho kraja v zmysle platnej legislatívy a Zásad rozpočtového procesu PSK
 • pripravuje zmluvy o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu, zabezpečuje prevod finančných prostriedkov a koordinuje zúčtovanie finančných vzťahov za príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja
 • zabezpečuje vysporiadanie záväzkov v oblasti zdravotníctva
 • v súčinnosti s oddelením účtovníctva zabezpečuje pravidelné predkladanie údajov Ministerstvu financií SR
 • podieľa sa na zostavovaní štvrťročných účtovných závierok za oblasť rozpočtu
 • v pravidelných intervaloch zostavuje správu o hospodárení PSK (vrátane monitorovacej správy programového rozpočtu) a predkladá ju komisii finančnej a zastupiteľstvu PSK
 • v spolupráci s príslušnými vedúcimi odborov spracováva záverečný účet kraja vrátane hodnotiacej správy programového rozpočtu a predkladá ho na schválenie zastupiteľstvu
 • vedie kompletnú agendu žiadostí o odpísanie a odpustenie nevymožiteľných pohľadávok organizácií a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, vrátane predkladania materiálov na prerokovanie krajskej škodovej komisii pri úrade samosprávneho kraja, majetkovej komisii a následne zastupiteľstvu samosprávneho kraja v zmysle prijatých zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s cenotvorbou a reguláciou cien miestneho významu podľa § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • vykonáva cenovú kontrolu a uskutočňuje konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak k porušeniu cenovej disciplíny došlo na území v pôsobnosti samosprávneho kraja fyzickými osobami a právnickými osobami pôsobiacimi výlučne v územnom obvode samosprávneho kraja alebo ak ide rozhodnutia samosprávneho kraja o regulácii cien v zmysle zákona 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • vedie evidenciu, kompletizuje a spracováva stanoviská k žiadostiam o dotácie v zmysle aktuálneho VZN PSK a predkladá ich na prerokovanie predsedovi PSK, komisii finančnej zriadenej pri ZPSK, zastupiteľstvu PSK a následne vyhotovuje zmluvy o poskytnutí dotácie, podklady k ich úhradám a finančné vyúčtovanie
 • podrobne spracováva podklady za školy a školské zariadenia v súvislosti s úpravou rozpočtu v rámci dohodovacieho konania
 • spracováva mimoriadne priebežné analýzy škôl a školských zariadení z dôvodu ich zrušenia, spájania (racionalizácia na úseku školstva)
 • spracováva kompletnú agendu (evidencia, rozpis a úpravy) za základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobností cirkvi a súkromného zriaďovateľa
 • navrhuje postupy pri odstraňovaní nedostatkov organizácií
 • pripravuje zmluvy o poskytnutí dotácií pre cirkevného a súkromného zriaďovateľa
 • koordinuje zúčtovanie finančných vzťahov za príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja
 • koordinuje zúčtovanie poskytnutých dotácií za cirkevného a súkromného zriaďovateľa
 • spracováva analýzy v členení rozpočtovej skladby v podľa jednotlivých oblasti financovania
 • spracováva analýzy na základe vyžiadania jednotlivých rezortných ministerstiev
 • vedie finančnú agendu, spracováva rozpis rozpočtu, sleduje dodržiavanie čerpania rozpočtu v súvislosti s nenávratnými finančnými prostriedkami z fondov EU a ŠR
 • vypracováva žiadosti o zálohové, priebežné a záverečné platby vrátane požadovanej dokumentácie pri projektoch financovaných z verejných zdrojov a zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu EÚ
 • pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení samosprávneho kraja
 • spracováva vnútroorganizačné dokumenty a smernice
 • pripravuje podklady na rokovanie komisie finančnej a zastupiteľstva PSK
 • zabezpečuje realizáciu uznesení zastupiteľstva
 • vykonáva samostatnú odbornú prípravu rozhodnutí v oblasti cestnej dopravy a cien tovarov miestneho významu vo forme cenových výmerov

Oddelenie účtovníctva

Plní úlohy, ktoré súvisia s komplexným zabezpečením účtovnej agendy v zmysle zákona 431/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 • príprava dokladov na čerpanie a prevody finančných prostriedkov
 • úhrada platobných poukazov organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 • úhrada faktúr a ostatných platobných poukazov
 • príprava podkladov a práca v informačnom systéme Štátnej pokladnice
 • kontrola účtovných dokladov
 • účtovanie bankových účtov pokladničných dokladov
 • účtovanie spotreby PHM, spotreby zásob na sklade, stravných lístkov
 • likvidácia cestovných príkazov pracovníkov Úradu PSK, poslancov Z PSK a členov komisií
 • vyhotovovanie podkladov na zahraničné služobné cesty v súlade so Zákonom o cestovných náhradách č 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a ich zaúčtovanie
 • odsúhlasovanie okruhov účtov v účtovníctve, saldokonte a čerpaní rozpočtu
 • zostavenie štvrťročných a ročných
 • kontrola nadväzností účtovných výkazov
 • spracovanie ročných štatistických výkazov
 • odsúhlasenie inventarizácie s porovnaním na účtovný stav
 • archivácia účtovných dokladov
 • preberanie, kontrola správnosti vyhotovenia a spracovania účtovných výkazov za rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ich následná sumarizácia a export do informačného systému Štátna pokladnica.
 • spracovanie súhrnných účtovných výkazov za kapitolu Prešovský samosprávny kraj
 • kontrolno-metodická činnosť a usmernenia v oblasti účtovníctva organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 • spracováva došlé faktúry :
 • eviduje ich v ekonomickom programe SPIN priebežne v časovom slede a to oddelenie za kapitálové výdavky a bežné výdavky so všetkými náležitosťami, t. j. dodávateľ, dátum vystavenia, dátum doručenia, dátum splatnosti, suma, sken faktúry z FABASOFTU, bankové účty – zápis do knihy došlých faktúr
 • preskúmava doklady z vecného a formálneho hľadiska pred jeho zaúčtovaním
 • pri preskúmaní skúma formálnu správnosť fakturovania dodávok a služieb (číselný prepočet položiek faktúry, úplnosť faktúry) v porovnaní s dohodnutými podmienkami podľa objednávky prípadne zmluvy
 • skúma úplnosť údajov v dokladoch potrebných pre operatívnu evidenciu – ak fakturovaná dodávka nezodpovedá skutočnosti, dohodnutým podmienkam korešponduje s dodávateľom
 • vyhotovuje krycí list, platobný poukaz, popr. krycí list s platobným poukazom s predkontovaním v podvojnom účtovníctve a rozpočtových položkách v súlade s platnou legislatívou
 • zabezpečuje overenie, potvrdenie podpisom zodpovedných pracovníkov za účtovný prípad
 • predkladá poverenému zamestnancovi za sklady v ekonomickom programe SPIN doklady k vyhotoveniu príjemky, ktorá tvorí prílohu faktúry
 • odovzdáva podklady povereným zamestnancom zodpovedným za evidenciu majetku v ekonomickom programe SPIN k zaradeniu majetku do účtovnej evidencie
 • po kompletizácii faktúr (povinné prílohy) v zmysle vyššie uvedeného a doplnení predpísanými náležitosťami spolu s krycím listom, platobným poukazom, popr. krycím listom s platobným poukazom odstupuje tieto na podpis nariadenému a oprávneným zamestnancom zodpovedným za vykonanie finančnej kontroly
 • podobným spôsobom eviduje dobropisy, ťarchopisy a doklady, ktoré nespĺňajú charakter faktúry napr. poplatok za školenie, vyrubenie poplatku a pod. cez ekonomický program SPIN
 • vyhotovuje objednávky:
 • na dodávky tovarov, služieb a stavebných prác bežnej a kapitálovej povahy po zabezpečení podpisov oprávnených zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, za finančnú kontrolu
 • vyhotovuje objednávky v ekonomickom programe SPIN, modul Objednávky podľa limitov
 • obstarávania stanovených zákonom o VO a Smernicou o verejnom obstarávaní a to na objednávky mimo EKS (elektronický kontraktačný systém) a objednávky EKS.
 • Vyhotovenie odoslaných faktúr:
 • Za poskytnuté tovary, práce, nájomné a iné služby, materiálové zásoby, hmotný, nehmotný a iný majetok, ktorý sa v rámci funkčnej a správnej činnosti odpredáva právnickým alebo fyzickým osobám.
 • Faktúry vyhotovuje v ekonomickom programe SPINText

Publikované: 23. 9. 2016

Aktualizované: 20. 9. 2023