Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)

Predmetom poplatkov sú úkony a konania samosprávneho kraja, sú uvedené v sadzobníku PSK na základe sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch (ďalej len „sadzobníka zákona o správnych poplatkoch“), ktorý tvorí prílohu uvedeného zákona.

Elektronická služba Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)

Spoplatňované úkony pre dané oblasti kompetencií poskytovaná Úradom Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Úrad PSK):

Úkony a služby neuvedené v tomto sadzobníku nie sú spoplatnené.

Zníženie poplatkov pri elektronickom podaní

§ 6 odsek 2

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov. 

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o spoplatnení úkonov poskytovaných Úradom PSK je možné získať prostredníctvom –  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, príslušný odbor, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť priamo z portálu PSK, vyplnením elektronického formuláraVšeobecné elektronické podanie.

Publikované: 9. 11. 2022

Aktualizované: 23. 4. 2024