Informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Slobodný prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Prešovský samosprávny kraj  umožňuje právo žiadať sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

(Poznámka: Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania –  okrem podaní podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám nájdete v časti Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť.)

Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám je kancelária riaditeľa Úradu PSK.

Prílohy k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Žiadosť o informácie (podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám)

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Tento formulár môžete po vyplnení zaslať poštou alebo e-mailom, či osobne doručiť na uvedené kontakty.

Pre priame elektronické podanie priamo z portálu PSK použite nižšie priložené elektronické formuláre v časti Podania.

Žiadosť k informáciám – formulár na stiahnutie – elektronický formulár prostredníctvom elektronického podania

Čo má obsahovať žiadosť

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa,
  4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
  5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti (podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám)

Žiadosť je možné podať:

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti podané faxom a elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Gestor slobodného prístupu k informáciám

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Publikované: 25. 5. 2023

Aktualizované: 31. 1. 2024