Žiadosť o poskytnutie informácie podľa 211/2000 Z. z.

Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC

Prostredníctvom tejto služby je možné podať žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len infozákon). Poznámka: Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania – okrem podaní podľa zákona 211/2000 nájdete v časti Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť.

  • Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné a registratúry, JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD. 
  • Informácie v zmysle tohto zákona poskytuje PSK prostredníctvom žiadosti.

Informácie o tom, ako podávať žiadosť v zmysle infozákona

Bližšie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe v znení neskorších predpisov nájdete v službe Ako získať informácie podľa infozákona

Žiadosť o informácie v zmysle infozákona

Informácie sa získavajú pomocou žiadosti, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľakontaktné údaje
  4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
  5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronicky možno podávať bez časového obmedzenia.

Tento formulár môžete po vyplnení zaslať poštou klasickým spôsobom alebo e-mailom, či osobne doručiť na uvedené kontakty.

Pre priame elektronické podanie priamo z portálu PSK použite nižšie priložené elektronické formuláre v časti Elektronické podanie – Žiadosť k informáciám – formulár na stiahnutie – elektronický formulár prostredníctvom elektronického podania

Načítavanie obsahu…

Publikované: 23. 11. 2021

Aktualizované: 8. 8. 2023