Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku Prešovského samosprávneho kraja

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Predaj (odpredaj) majetku

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné odpredať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Odpredaj majetku Prešovského samosprávneho kraja

Prenájom

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné prenajať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Prenájom majetku Prešovského samosprávneho kraja

Aktuálne

Archív

Publikované: 13. 9. 2022

Aktualizované: 26. 3. 2024