Prenájom majetku

Prenájom majetku Prešovského samosprávneho kraja 

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné prenajať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z .z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov musí byť  prenájom nehnuteľného majetku zverejnený na webovej stránke po dobu najmenej 15 dní.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 652/2021 dňa 15.02.2021 a sú účinné od 19.2.2021.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK na stiahnutie

formát PDF Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK účinné od 19.2.2021 (PDF, 250 kB)

formát PDF  Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK (PDF, 69 kB) 

Zmluvy o nájme dočasne prebytočného majetku, ktoré v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  uzatvára organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja – správca majetku PSK, sú  v zmysle zákona 546/2010 Z. z. zverejňované  na internetových stránkach správcov , od 31.03.2022 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií”) v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

Aktuálne ponuky

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky prenájmu majetku.  

Archív

Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.

Publikované: 16. 1. 2023

Aktualizované: 25. 1. 2024