Životné prostredie

Informovanie o životnom prostredí

Zverejnenie informácií o životnom prostredí Informácie o životnom prostredí v zmysle kompetencií PSK, vydávanie stanovísk EIA a SEA. Služba poskytuje možnosť získať ďalšie informácie prostredníctvom elektronickej žiadosti.

Problematikou životného prostredia v Prešovskom kraji v zmysle legislatívy a kompetencií sa zaoberá odbor strategického rozvoja na Úrade PSK.

Stanoviská v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

V rámci verejného posudzovania predpokladaných vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vydáva Prešovský samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. m) uvedeného zákona.

Vydané Stanoviská EIA a SEA

Informácie súvisiace so životným prostredím

Priestorové informácie o životnom prostredí

Geoportál PSK – tematické mapy a dashboardy

Načítavanie obsahu…Publikované: 17. 5. 2023

Aktualizované: 10. 1. 2024