Dokumenty oddelenia územného plánovania a životného prostredia

Územné plánovanie a životné prostredie

Územnoplánovacia dokumentácia

Územnoplánovacie podklady

Prehľad stavu územnoplánovacích dokumentácií obcí Prešovského kraja

Stanoviská k územným plánom a územnoplánovacím podkladom (Stanoviská ÚPD a ÚPP)

Pre zabezpečenie uplatňovania záväznej časti schváleného Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, Prešovský samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydal k prípravným prácam, zadaniam, konceptom a návrhom územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom, ako aj ku urbanistickým štúdiám, územným generelom a územným prognózam, t. j. územnoplánovacím podkladom, nasledovné stanoviská:

Stanoviská v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (Stanoviská EIA a SEA)

V rámci verejného posudzovania predpokladaných vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vydal Prešovský samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. m) uvedeného zákona nasledovné stanoviská:

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Publikované: 10. 2. 2021

Aktualizované: 16. 1. 2024