Výchova a vzdelanie

Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania

Informácie z oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách a v zariadeniach, ktoré má vo svojej pôsobnosti Prešovský samosprávny kraj.

Informácie o stredných školách v PSK

Od 1. júla 2002 prevzal Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) kompetencie v oblasti výchovy a vzdelávania.  Od 1. januára 2008 prevzal PSK aj financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení. Výkon kompetencií v oblasti vzdelávania zabezpečuje PSK prostredníctvom odboru školstva PSK. Poradným orgánom predsedu PSK v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK.

Odbor školstva PSK je v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z.z. sídlom  Územnej školskej rady pri PSK (ďalej len ÚŠR PSK).  ÚŠR PSK je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov štátnej správy a orgánov PSK z pohľadu školskej problematiky.

Záležitosti v oblasti výchovy a vzdelávania sú prerokované v komisii školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu alebo na poradách riaditeľov stredných škôl PSK.

Všeobecné informácie

PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 79 stredných škôl, 1 školu v prírode a 1 školský internát.

Banner - Už vieš čo študovať? Prehľad odborov a stredných škôl v PSK

Pre študentov sú určené predovšetkým nasledovné informácie:

Na úradnej tabuli v rámci oblasti výchovy a vzdelávania sú pravidelne zverejnené informácie týkajúce sa:

Zoznam stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK

doplniť

Načítavanie obsahu…

 

Publikované: 7. 1. 2019

Aktualizované: 16. 8. 2023