Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl, ktoré ponúkajú pre deviatakov dostatok miest.

Pri prijímaní žiakov na štúdiu na stredných školách riaditelia škôl postupujú v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní, tzv. školským zákonom a podľa harmonogramu prijímacích skúšok. Kritériá prijímacieho konania a ostatné dôležité informácie zverejňujú školy na svojich webových sídlach.

Sprievodca študijnými odbormi a strednými školami v pôsobnosti PSK

Výber profesijnej kariéry je mimoriadne dôležitým rozhodnutím v živote každého človeka. Zvoliť si svoje smerovanie a správnu voľbu je dôležité i pre deviatakov, ktorí sa budú hlásiť na stredné školy.

Prijímacie konanie 2024/2025

Dôležité termíny

Podanie prihlášok

Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. V odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. (7) zákona. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.

Vyplnené prihlášky odovzdá riaditeľovi základnej školy:

 • do 8. 4. 2024 – pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • do 8. 4. 2024 – pre študijné a učebné odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • do 31. 5. 2024 – pre ostatné druhy štúdia (NŠ, PMŠ)
 • do 31. 7. 2024 – pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole

Prijímacie skúšky (PS)

 • 29. 4. 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 26. a 30. apríla 2024 – I. termín pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • 9. 5. 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. a 13. mája 2024 – II. termín pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • 2. 5. 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. 5. 2024 – I. termín pre ostatné študijné a učebné odbory
 • 6. 5. 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. 5. 2024 –  II. termín pre ostatné študijné a učebné odbory
 • 22. 6. 2021 – ďalší termín PS (na nenaplnené počty miest)

Overenie špeciálneho nadania pre všetky druhy športov v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 25. marca do 19. apríla 2024.

Pre ostatné druhy štúdia (NŠ, PMŠ):

 • XX. – XX. 6. 2024 – I. termín pre ostatné štúdia 
 • XX. – XX. 08. 2024 – II. termín pre ostatné štúdia

Archív

Informácie z predchádzajúcich rokov nájdete v archíve.

Publikované: 7. 6. 2021

Aktualizované: 11. 12. 2023