Predpisy, pokyny, inštrukcie, výkladové stanoviská PSK

Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC

Zverejnenie informácií o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Prešovskému samosprávnemu kraju.

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republikyPostavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Zastupiteľstvo PSK okrem iného schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia PSK, ktoré sú platné a záväzné na území Prešovského samosprávneho kraja. PSK v zmysle zákona § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva cenové výmery v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Cenové výmery sú rozhodnutia, ktorým PSK určuje  maximálne ceny tovaru.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“), predsedu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Podrobnejšie informácie o organizačnej štruktúre PSK.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorý je všeobecným procesno-právnym predpisom v oblasti výkonu štátnej správy, sa vzťahuje nielen na vydávanie rozhodnutí a ich vynucovanie (dodržiavanie podmienok), ale jeho základné pravidlá sa primerane používajú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, súhlasov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení (podľa osobitných predpisov a vykonávacích vyhlášok), ktoré nemajú povahu rozhodnutí.

Informácie o možnosti podať žiadosť, podnet, návrh, sťažnosti alebo podanie o poskytnutie informácie v zmysle infozákona (211/2000 Z. z.) nájdete na elektronickej tabuli na portáli PSK.

Načítavanie obsahu…

Publikované: 7. 1. 2019

Aktualizované: 9. 8. 2023