Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 2014 - 2020

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (PL-SK 2014-2020)

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, ďalej už len program, bol dňa 12. februára 2015 schválený Európskou komisiou.

Program vo finančnej perspektíve 2014-2020 sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyznačuje výraznou tematickou koncentráciou a dôrazom na výsledky. Je rozdelený do 3 prioritných osí. Pre prijímateľov to znamená, že okruh aktivít, pre ktoré je možné získať finančný príspevok, bude oveľa užší a zároveň precíznejšie opísaný, a taktiež budú niesť oveľa väčšiu zodpovednosť za ukazovatele výstupu uskutočnených projektov.

Program ponúka podporu pre:

  1. štandardné projekty – vyberané na základe súťaže nazývanej výzva na predkladanie žiadostí3;
  2. vlajkové projekty – vyberané na základe dvojúrovňovej súťaže, skladajúcej sa z výzvy na predkladanie návrhov vlajkových projektov a následne výberu úplných projektových žiadostí, ktorého sa zúčastňujú iba schválené návrhy vlajkových projektov;
  3. mikroprojekty –  získavajúce finančný príspevok v rámci výziev uskutočnených euroregiónmi v Poľsku (Tatry, Beskydy, Karpatský) a vyššími územnými celkami na Slovensku (Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj); výzvy na mikroprojekty sú uskutočňované ako prvok realizácie tzv. strešného projektu, v súlade s pravidlami opísanými v prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa.

Strešné projekty

Projekt, ktorý realizujú vedúci partner (VP) a partneri strešného projektu (PSP) v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, a ktorý je založený na implementácii mikroprojektov podľa zásad ustanovených v zmluve o poskytnutí finančného príspevku v rámci I. alebo III. prioritnej osi programu.

Prešovský samosprávny kraj ako partner strešného projektu figuruje ako partner v rámci 4 štyroch strešných projektov

Publikované: 13. 6. 2017

Aktualizované: 7. 6. 2024