Aktivita 4 - Vzdelávanie zamestnancov PSK

Logá projektu - Ministerstva vnútra SR, Operačného programu Efektívna verejná správa, Európskeho sociálneho fondu

J.1.1 Úvodná konferencia

Úvodné odborné školenie k tvorbe smart koncepcie PSK na Úrade PSK

Úvodný odborný seminár k tvorbe smart koncepcie PSK zrealizovaný za účasti zamestnancov Úradu PSK z jednotlivých odborov, aktivít a komponentov projektu, externých partnerov a zahraničných expertov.

Program:

Prínos:

Odborný seminár obsahoval panelové diskusie k tvorbe koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb samosprávneho kraja. Odborná diskusia želaného stavu smart riešení vo vybraných oblastiach pri aktualizácii alebo tvorbe strategických dokumentov. Inovatívnosťou tohto úvodného odborného seminára bol návrh smart riešení nielen z pohľadu regionálnych odborníkov, ale aj pohľad zahraničných expertov, ktorí poukázali na iný rozmer, pohľad inovatívnych už zavedených riešení daných politík v zahraničí. Vzájomná synergia odborných kapacít z nášho kraja a zahraničia pri tvorbe  smart koncepcie Úradu PSK bola pridanou hodnotou.

Fotogaléria:

J.1.2 Záverečná SMART konferencia

Záverečné odborné školenie k zrealizovaným stážam a príkladom dobrej praxe zo zahraničia na Úrade PSK

Program:

Prínos:

Záverečný odborný seminár pre zamestnancov Úradu PSK bude zostavený z prezentácie tém z odborných, zrealizovaných stáží jednotlivých odborov. Príklady  dobrej praxe zo zahraničia, vedomosti a osobná skúsenosť zo stáže neostanú len na príslušnom odbore, ale vylepšením je odovzdanie nadobudnutých poznatkov ďalej. Napokon vytvorenie partnerstiev v zahraničí môže byť námetom aj pre plnenie ďalších kompetencií samosprávneho kraja. Projekt ponúka zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností (mäkkých zručností) a v tomto záverečnom seminári je priestor pre odskúšanie si naučených prezentačných mäkkých zručností.

J.1.3 Štatistické kurzy v oblasti regionálneho rozvoja

Odborné vzdelávanie  v oblasti regionálneho rozvoja, kurzy v oblasti  štatistických metód,  metód v regionálnom rozvoji pre zamestnancov  inštitút rozvoja, zamestnancov venujúci sa regionálnemu  rozvoju a zamestnancov implementácie projektov CURI.

Prínos:

Získanie  osvedčení po absolvovaní kurzu pre min. 12 zamestnancov Úradu PSK. Efektívne prepojenie poznatkov pri analýze dát a lepšej spolupráce medzi odbormi. Kurzy zamerané na  manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja smerom do vnútra úradu, ale aj pri práci s občanmi a partnermi v našom kraji.

Fotogaléria:

J.1.4 Kurzy projektového riadenia

Odborné vzdelávanie v oblasti projektového a strategického riadenia v regióne pre zamestnancov  inštitút rozvoja, zamestnancov venujúci sa regionálnemu  rozvoju a zamestnancov implementácie projektov CURI.

Prínos:

Získanie certifikátov a osvedčení po absolvovaní kurzu pre min.12 zamestnancov Úradu PSK. Rozšírenie možnosti kraja zapojiť sa do viacerých projektov, kde sa vyžaduje certifikát PRINCE II pri riadení projektov. Koordinácia odborného tímu pri písaní nových žiadostí o NFP.

Fotogaléria:

J.3.2 SMART kultúrna konferencia PSK 

Odborná konferencia odboru kultúry  PSK 

Odborná konferencia digitálnych prvkov a inovácií v prezentovaní kultúry a umenia PSK. 

Program: 

Prínos: 

Odbor kultúry v spolupráci so  zástupcami  kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  reagujú na aktuálne trendy v kultúre a potrebu zapracovať ich do praxe. V smart budove, či už historickej alebo modernej môžeme poskytnúť návštevníkom kultúrne služby podľa požiadaviek využívajúc pri tom najmodernejšie technológie, ktoré umožnia  vrátiť sa v čase, aj predbehnúť súčasnosť.   

Hlavným cieľom zavádzania podnikateľského myslenia v tejto oblasti je zvýšiť počty návštevníkov v kultúrnych organizáciách PSK i v celom kraji s kultúrnym dopadom na občana a zlepšenia cestovného ruchu prostredníctvom kultúrnych akcií.

Fotogaléria vzdelávacích aktivít

Publikované: 23. 10. 2023

Aktualizované: 25. 3. 2024