SMART konferencia / SMART conference

logá - PSK, OP Efektívna samospráva. EÚ, Prešovská univerzita v Prešove

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove pozývajú na SMART konferenciu, ktorá sa uskutoční:

29. septembra 2022, od 8:00 do 17:00 v priestoroch Úradu PSK

The Prešov self-governing region in cooperation with the Prešov University in Prešov invites you to the SMART conference, which will take place:

September 29, 2022, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. in the premises of the PSK Office

Predbežný program / Provisional schedule

8:00 – registrácia účastníkov vo vestibule

8:00 a.m. – Registration of participants in vestibule

8:45 – úvod – predstavenie organizátorov, privítanie hostí a expertov

8:45 a.m. – Introduction – presentation of the organizers, welcoming of guests, experts

9:00 – 9:15 – príhovor predsedu PSK

9:00 a.m. – 9:15 a.m. – address of the President of Prešov Slef-governing Region (PSK)

9:15 – 9:30 – príhovor vedúcej Odboru strategického rozvoja

9:15 a.m. – 9:30 a.m. – address of the Head of the Department of Strategic Development

9:45 – 11:00 – I. blok – panelová diskusia (Predseda PSK a Odbor strategického rozvoja)

Téma:  Kraj Príležitostí. Triple helix – význam spolupráce PSK s univerzitami a podnikateľským prostredím

9:45 a.m. – 11.00 a.m. – Block I – panel discussion – President of PSK and Department of Strategic Development

Topic: Region of Opportunities. Triple helix – the importance of PSK’s cooperation with universities and the business sector

11:15 – 12:15 – II. blok – panelová diskusia (Odbor školstva)

Téma:  Duálne vzdelávanie a talent centrá

11.15 a.m. – 12:15 p.m. – Block IIPresentation of TalentCenter (Graz – Austria) and panel discussion of the Department of Education

Topic: Dual education and Talent Centers

12:30 – 14:30 – III. blok – spoločný blok 2 odborov PSK

12:30 – 13:15 – panelová diskusia Odboru zdravotníctva

Téma: Rezidenčný program – cesta k zabezpečeniu lekárov a sestier v nedostatkových špecializačných odboroch

13:15 – 14:30 – panelová diskusia Odboru zdravotníctva a Odboru sociálnych vecí a rodiny

Téma: Stratégia rozvoja dlhodobej starostlivosti v PSK 

12:30 p.m. – 2 p.m. – Block III – joint block of 2 departments of PSK  

12:30 p.m. – 1:15 p.m. – panel discussion of the Department of Health Care 

Topic: Residency program – the way to ensure doctors and nurses in the shortage of specialized fields

1:15 p.m. – 2:30 p.m. – panel discussion of the Department of Health Care and the Department of Social and Family Affairs

Topic: Long-term care development strategy in PSK

14:30 – vstup kapely pred panelovou diskusiou Odboru kultúry

2:30 p.m. – band performance before the panel discussion of the Department of Culture

14:45 – 15:30 – IV. blok – panelová diskusia Odboru kultúry

Téma: Kultúrny priemysel a kreatívna ekonomika v kultúrnych organizáciách

2:45 p.m. – 3:30 p.m. – Block IV – panel discussion of the Department of Culture

Topics: Cultural industry and creative economy in cultural organizations

15:30 – voľná diskusia a raut

15:30 – free discussion and raut

17:00 – záver konferencie

17:00 – end of the conference

Pozvánka na stiahnutie:

Invitation for download:

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

This project is supported by the European Social Fund.

Publikované: 23. 10. 2023

Aktualizované: 12. 1. 2024