Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť

Logá projektu - Ministerstva vnútra SR, Operačného programu Efektívna verejná správa, Európskeho sociálneho fondu

Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť

Projekt „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“ reflektuje na výzvu „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ a je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, Prioritná os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS.

Základné údaje projektu

Výsledky projektu

Aktivity v rámci projektu

Aktivita 1 – Procesy, systémy a politiky PSK

  1. Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja.
  2. Vybudovanie a podpora strategicko-analytickej kapacity PSK pre potreby rozvoja regiónu.
  3. Zavádzanie nových prístupov a nástrojov.
  4. Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia.

Aktivita 2 – Vybudovanie a podpora implementačnej kapacity PSK pre iniciatívu dobiehajúcich regiónov

  1. Zmena organizačnej štruktúry Odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK.
  2. Nastavenie procesov regionálneho rozvoja vo vnútri Oddelenia projektového riadenia Odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK.
  3. Nastavenie procesov regionálneho rozvoja vo vnútri Odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK v kontexte riadenia projektov a strategického manažmentu.
  4. Budovanie interných kapacít projektového riadenia a strategického manažmentu.

Aktivita 3 – Zavedenie systémov riadenia kvality PSK

Implementácia modelu CAF na školách a následne vytvorenie správy z dosiahnutých analýz aplikácie samohodnotenia.

Aktivita 4 – Vzdelávanie zamestnancov PSK

Prostredníctvom systémovo zameraného konceptu vzdelávacích aktivít „šitých na mieru“ potrebám zamestnancov Úradu PSK a v súlade s najnovšími trendami sa vytvoria kvalitné podmienky pre vzdelávanie formou stáží, kurzov, tréningov mäkkých zručností, odborných seminárov a konferencií, ktoré budú priamo súvisieť s inovovanými procesmi a politikami v tomto projekte v rámci kompetenčného modelu Prešovského samosprávneho kraja.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Publikované: 10. 1. 2022

Aktualizované: 15. 1. 2024